Eeltingimused ja esitatavad dokumendid

KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA
ESITATAVAD DOKUMENDID

2.1 Kutse taotlemise eeltingimused:

2.1.1 Kutse juuksur, tase 4 taotlemise eeltingimused:

a) läbitud juuksuri eriala algõppe koolitus,

Mõeldud on nii tasemeõpet kui ka kursusi ja õpet meistri juures salongis, mis vastab kehtiva kutsestandardi kompetentsidele.

b) praktiline töö ettevõttes või õppepraktika.

2.1.2 Kutse juuksur, tase 5 taotlemise eeltingimused on:

a) keskharidus,

b) töökogemus (juuksurina) 2 aastat ja läbitud kutsestandardile vastav koolitus või (pidev) töökogemus (juuksurina) üle 8 aasta.

Pideva töökogemuse alla ei kuulu viibimine lapsehoolduspuhkusel. Kutsestandardile vastav koolitus on näiteks TTHK meistejuuksuri õpe.

2.2 Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

2.2.1 Kutse juuksur, tase 4 esitatavad dokumendid:

a) vormikohane taotlus;

b) kooli kinnitus erialase tasemeõppe läbimise kohta või juuksur, tase 4 kutsestandardile tugineva õppekava läbimist tõendava tunnistuse koopia;

c) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (ei pea esitama koolilõpetajad);

d) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);

e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.2.2 Kutse juuksur, tase 5 esitatavad dokumendid:

a) vormikohane taotlus;

b) keskharidust tõendava dokumendi koopia;

c) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;

d) portfoolio (sh läbiviidud tööde analüüs; juhend leitav KA kodulehel https://juuksuriteuhendus.ee/kutse-andmine);

e) erialas(t)e koolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d);

Tunnistused peavad andma ülevaate kutse taotleja aktiivsest ja pidevast enesearendamisest. Praktiliste (hands on) ja teoreetiliste (look&learn) koolituste soovituslik % suhe on 70/30. Lubatud on, et praktilised koolitused moodustavad 100% koolituste koguhulgast. 50% koolitustest peavad olema läbitud viimase 5 aasta jooksul

f) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);

g) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.3 Kutse juuksur, tase 4 ja juuksur, tase 5 taastõendamise eeltingimused:

a) eelneva kutsetunnistuse kehtivusaja lõpust ei tohi olla möödas rohkem kui 1 aasta;

b) töökogemus juuksurina vähemalt 5 aastat;

c) osalemine erialastel täienduskoolitustel.

2.4 Kutsete juuksur, tase 4 ja juuksur, tase 5 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

a) vormikohane taotlus;

b) eelneva kutsetunnistuse koopia;

c) erialas(t)e koolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d);

d) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;

e) tööandja soovitus/iseloomustus;

f) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);

g) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.5 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

2.6 Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi.