KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA
ESITATAVAD DOKUMENDID2.1 Kutse taotlemise eeltingimused:


2.1.1 Kutse juuksur, tase 4 taotlemise eeltingimused:

a) läbitud juuksuri eriala algõppe koolitus,

Mõeldud on nii tasemeõpet kui ka kursusi ja õpet meistri juures salongis, mis vastab kehtiva kutsestandardi kompetentsidele. Kinnituseks palun esitada koolitaja tunnistus ja kirjalik allkirjastatud kinnitus. Ei pea esitama kutsekoolide lõpetajad.

b) praktiline töö ettevõttes või õppepraktika.

Kui tegemist ei ole kutsekooli lõpetajaga, siis tuleb esitada tööandja/juhendaja allkirjastatud kinnitus


2.1.2 Osakutse barber, tase 4 eeltingimuseks on:

a) läbitud barberi esmaõpe.


2.1.3 Kutse juuksur, tase 5 taotlemise eeltingimused on:

a) keskharidus,

Tuleb esitada koopia tunnistusest, kus on naha lõpetamise aeg ja kooli nimi. Ei pea esitama kutsekoolide lõpetajad.

b) töökogemus (juuksurina) 2 aastat ja läbitud kutsestandardile vastav koolitus või (pidev) töökogemus (juuksurina) üle 8 aasta.

Pideva töökogemuse alla ei kuulu viibimine lapsehoolduspuhkusel. Kutsestandardile vastav koolitus on näiteks TTHK meistejuuksuri õpe.2.2 Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:


2.2.1 Kutse juuksur, tase 4 esitatavad dokumendid:

a) vormikohane taotlus;

b) kooli kinnitus erialase tasemeõppe läbimise kohta või juuksur, tase 4 kutsestandardile tugineva õppekava läbimist tõendava tunnistuse koopia (õpimapp);

c) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (ei pea esitama kutsekooli lõpetajad);

d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. EE347700771002834765 Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus, selgitusse nimi ja kutseeksam. Arve palume küsida info@juuksuriteuhendus.ee


2.2.2 Osakutse barber, tase 4 esitatavad dokumendid:

a) vormikohane taotlus;
b) kooli kinnitus erialase tasemeõppe läbimise kohta või juuksur, tase 4 kutsestandardile tugineva õppekava läbimist tõendava tunnistuse koopia;*
c) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. EE347700771002834765 Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus, selgitusse nimi ja kutseeksam. Arve palume küsida info@juuksuriteuhendus.

*eraõppe korral koolitaja poolne kinnitus, kui pole väljastatud tunnistust.


2.2.3 Kutse juuksur, tase 5 esitatavad dokumendid:

a) vormikohane taotlus;

b) keskharidust tõendava dokumendi koopia;

c) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;

d) portfoolio (sh läbiviidud tööde analüüs; juhend leitav KA kodulehel https://juuksuriteuhendus.ee/kutse-andmine);

e) erialas(t)e koolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d);

Tunnistused peavad andma ülevaate kutse taotleja aktiivsest ja pidevast enesearendamisest. Praktiliste (hands on) ja teoreetiliste (look&learn) koolituste soovituslik % suhe on 70/30. Lubatud on, et praktilised koolitused moodustavad 100% koolituste koguhulgast. 50% koolitustest peavad olema läbitud viimase 5 aasta jooksul

f) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.


2.3 Kutse juuksur, tase 4, osakutse barber, tase 4 ja juuksur, tase 5 taastõendamise eeltingimused:

a) eelneva kutsetunnistuse kehtivusaja lõpust ei tohi olla möödas rohkem kui 1 aasta;

b) töökogemus juuksurina vähemalt 5 aastat;

c) osalemine erialastel täienduskoolitustel.


2.4 Kutsete juuksur, tase 4, osakutse barber, tase 4 ja juuksur, tase 5 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

a) vormikohane taotlus;

b) eelneva kutsetunnistuse koopia või number;

c) erialas(t)e koolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d);

d) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;

e) tööandja soovitus/iseloomustus;

f) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.5 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

2.6 Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi.

Vaata ka: Taastõendamine