VÕTA – Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise kord Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus

Samm 1

Taotlus

Täida taotlus, mille leiad SIIT
VÕTA-ga ei saa taotleda kutsetaset juuksur, tase 5

Samm 2

Lisa dokumnedid

Vajalike dokumnetide loetelu ja kirjeldused leiad sellelt lehelt pealkirja “taotlemine” alt

Samm 3

Taotluse menetlemine

Hindamiskomisjon vaatab tähtajaks esitatud taotluse läbi ja hindab taotleja varasemaid õpinguid ja töökogemust 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast. Taotleja saab vastuse 14 kalendripäeva jooksul


Kinnitatud kutsekomisjoni poolt

— 27.09.21

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraga reguleeritakse varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (edaspidi VÕTA) Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühenduse (edaspidi KJVÜ) kutsekomisjoni töös

1.2 Korraga reguleeritakse VÕTA taotluste esitamise, läbivaatamise, hindamise ja arvestamise ning tasustamise kord KJVÜ poolt antavate kutsete taotlemisel.

1.3 VÕTA planeerimise, rakendamise ja toimimise eest vastutab KJVÜ.

1.4 VÕTA planeerib ja rakendab KJVÜ valdkonna kutsekomisjon.

1.5 Varasemate õpinguid ja töökogemusi hindab kutsekomisjoni poolt määratud hindamiskomisjon.

1.6 VÕTAt rakendatakse kutse andmisel:

 • juuksur, tase 4
 • osakutse barber, tase 4

1,7 VÕTA eesmärk on:

 • väärtustada taotleja kompetentsust, sõltumata selle omandamise ajast, kohast ja viisist ning edendada võrdseid võimalusi kompetentsuse tunnustamisel;
 • toetada taotleja tööalast arengut.

1.8 VÕTA on protsess, mille käigus hinnatakse kutsekomisjoni poolt kinnitatud kompetentsuse hindamise kriteeriumidest lähtuvalt ja hindamismeetodite abil kutse taotleja tegelike kompetentside vastavust kutsestandardi kompetentsusnõuetele. Kompetentside vastavuse korral arvestatakse neid kutse andmisel.

1.9 VÕTA võimaldab:

 • arvestada õppeasutustes, täienduskoolituskursustel või iseseisvalt omandatut, samuti tööalasest tegevusest ja muudest kogemustest õpitut;
 • tõendada punktis 1.6 nimetatud kutsete kõiki nõutavaid kompetentse.

2. Nõustamine

2.1 Taotlejal on õigus saada informatsiooni VÕTA korralduse, hindamiskriteeriumite ja –meetodite kohta ning VÕTA – alast nõustamist.

2.2 Esmast informatsiooni VÕTA protseduuride ja töökorralduse kohta annab varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist taotlevale isikule (edaspidi taotleja) kutsekomisjoni liige.

2.3 Informatsioon VÕTA protseduuride ja töökorralduse ning tähtaegade kohta on avalikustatud KJVÜ kodulehel.

2.4 VÕTA – alase informatsiooni saamiseks on taotlejal õigus pöörduda kutsekomisjoni poolt määratud esindaja (VÕTA nõustaja) poole.

2.5 Kutsespetsiifiline informatsiooni saamiseks on taotlejal õigus pöörduda kutsekomisjoni poolt kinnitatud hindamiskomisjoni liikme poole.

2.6 Taotlejal on õigus saada VÕTA – alast nõustamist taotluse koostamise kestel.

2.7 Kutsespetsiifilistes küsimustes nõustab VÕTA taotlejat valdkonna kutsekomisjoni määratud hindamiskomisjoni liige.

3. TAOTLEMINE

3.1 KJVÜ kuulutab VÕTA dokumentide vastuvõtu välja vähemalt korra aastas

3.2 VÕTA taotleja täidab taotlusvormi, mis on kättesaadav KJVÜ kodulehel

3.3 Lisaks punktis 3.2 nimetatud täidetud taotlusvormile esitab taotleja kutsekomisjonile alljärgnevate dokumendid digitaalselt allkirjastatud konteineris:

 • juuksurina töötamist tõendavad dokumendid nagu tööleping (esitada ainult leht, kus on lepingupoolte allkirjad ja nimed, tingimusi jms pole vaja avaldada), rendileping (esitada ainult leht, kus on lepingupoolte allkirjad ja nimed, tingimusi jms pole vaja avaldada), kinnitus maaletoojalt (ei lähe arvesse, kui tarneaadress on kodune), broneerimissüsteemi märge jms
 • Täiendõppe tunnistused (viimased viis aastat)
 • Lisadokumendid, mis toetavad juuskuri oskuste olemasolu ja tegutsemist sellel alal.

Kõik dokumendid v.a taotlus, tuleb esitada ühises, digiallkirjastatud konteineris, mis tuleb saata meiliaadressile info@juuksuriteuhendus.ee . Taotlus esitatakse kodulehel oleva vormi kaudu.

3.4 Taotleja tasub VÕTA taotlemise tasu 170€ (juuksur, tase 4) ja 135€ (osakutse barber, tase 4)* Kutseliste Juuksurite vabariikliku Ühenduse a/a EE347700771002834765 selgitusse: VÕTA ja maksja nimi ja esitab makseväljavõtte koos esitatavate dokumentidega. Peale makse laekumist vormistame arve makse kohta, kus on kinnitus, et makse on tasutud. Enne makse laekumist dokumentide menetlust ei alustata.

3.5 Taotleja vastutab esitatud dokumentide ja muude materjalide õigsuse eest.

*kinnitamisel

4. Taotluse menetlemine

4.1 Kutsekomisjoni VÕTA nõustaj:

 • kinnitab ja registreerib taotluse;
 • vormistab hindamisotsuse;
 • edastab taotlejale info hindamise otsusest 14 kalendripäeva jooksul pärast otsuse           vastuvõtmist.

4.2 Hindamiskomisjon vaatab tähtajaks esitatud taotluse läbi ja hindab taotleja varasemaid õpinguid ja töökogemust 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

4.3 Kui taotleja poolt esitatud dokumentide abil pole võimalik taotletud kompetentside vastavust kutsestandardi kutseoskusnõuetele täies ulatuses hinnata, võib hindamiskomisjon taotlejalt nõuda lisadokumentide esitamist.

4.4 Hindamiskomisjon teatab taotlejale täiendava tõendusmaterjali vajaduse hindamise teostamiseks. Hindamisotsuse tegemiseks ettenähtud periood pikeneb vastavalt lisatoiminguteks kuluvale ajale.

4.5 Hindamiskomisjon koostab hindamise kohta põhjendatud ja vormikohase hindamisotsuse (Lisa 1) ning esitab selle kutsekomisjonile vähemalt 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

5. Hindamine

5.1 Varasemate õpingute ja töökogemuse hindamise teostab Kutsekomisjoni poolt kinnitatud ja asjakohase hindamiskoolituse läbinud hindamiskomisjon.

5.2 VÕTA hindamiskomisjoni koosseisu kuuluvad:

 • Juuksur, tase 5 kutset omav juuksur, kes on osalenud hindajana juuksur, tase 4 kutseeksamil.
 • juuskuri kutsete kutsekomisjoni liige.

5.3 Hindamiskomisjon hindab kutse taotleja tegelike kompetentside vastavust kutsestandardi kompetentsusnõuetele vastavalt tema töökogemusele ja läbitud õpingutele.

5.4 Hindamiskomisjon võib varasemate õpingute hindamisel arvestada:

 • Kutseõppeasutustes ning muudes õppe- ja koolitusasutustes sooritatud dokumentidega tõendatud erialaseid õpinguid;
 • täienduskoolitusel läbitud dokumentidega tõendatud erialaseid õpinguid, kui tõendaval dokumendil on märgitud õpingute maht ja õpiväljundid;

5.5 Hindamiskomisjon võib varasema töökogemuse ja erialaste koolituste hindamisel arvestada taotleja töökogemust, mis on tõendusmaterjalidega tõendatud ja erialaste koolituste läbimist kinnitavaid tunnistusi. Töökogemusena arvestatakse vähemalt viie aastast pidevat erialast tööstaaži.

5.6 Tõendusmaterjalidena võib taotleja esitada:

 • töö-, töövõtu- ja käsunduslepinguid, ametijuhendeid, iseloomustusi jt asjakohaseid dokumente;
 • kinnituskiri salongijuhilt;
 • dokumente erialaste saavutuste (võistlused jms) kohta.
 • Dokumendid(tunnistused) erialaste koolituste sh täiendkoolituste läbimise kohta.

5.7 Lihtsustatud korras praktilise kutseeksami arvestamine

 • Juuksur, tase 4: kooliõpilaste riiklikel võistlustel esimesele kolmele või rahvusvahelistel võistlustel silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilane. Võistlusülesande kriteeriumid peavad olema vastavuses kehtiva kutsestandardiga ning kutseeksami kriteeriumitega. Võistlustel osalemist ei arvestata, kui läbitud on ainult üks kriteerium.
 • tasu arvestus lähtuvalt koolilõpetaja kinnitatud tasumäärast

5.8 Hindamiskomisjon koostab iga taotleja kohta vormikohase hindamisotsuse, mis sisaldab varasemate õpingute ja töökogemuse hindamise tulemusel arvestatud kompetentside nimetusi. 

5.9 Hindamisotsuse aluseks olnud alusdokumentidest peab olema selgelt ja üheselt mõistetav vastava otsuse kujunemine. Hindamisotsuse tegemisel lähtutakse taotleja kompetentside vastavusest kutsestandardis toodud kompetentsi nõuetele

5.10 VÕTA taotleja saab pärast hindamist konstruktiivset tagasisidet koos põhjendusega arvestamise otsuse kohta. Tagasisides põhjendab hindamiskomisjon nii positiivset kui negatiivset otsust.

5.11 Varasemad õpingud ja töökogemuse arvestab taotlejale kutse andmisel kutsekomisjon hindamiskomisjoni hindamisotsuse alusel.

5.12 Kui varasemaid õpinguid või töökogemust arvestatakse kutse andmisel, kinnitab kutsekomisjon taotluse.

5.13 Kui taotlus on jäetud hindamiskomisjoni poolt täielikult või osaliselt rahuldamata, sisaldab hindamiskomisjoni otsus mitte tõendatud kompetentside nimetusi, asjakohaseid põhjendusi rahuldamata jätmise kohta ning informatsiooni taotluse rahuldamiseks tõendamist vajavate kompetentside kohta.

6. Taotluse menetlemise tasu

6.1 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise taotluse läbivaatamine ja hindamine on tasuline.

6.2 Taotleja maksab tasu enne taotluse läbivaatamise ja hindamise alustamist.

6.3 Tasumine toimub vastavalt Teeninduse Kutsenõukogu poolt kinnitatud tasumääradele.

6.3.1 taotluse menetlemise tasu170€ (juuksur, tase 4) ja 135€ (osakutse barber, tase 4) PEALE makse laekumist vormistame arve makse kohta, kus on kinnitus, et makse on tasutud. 3.5 Taotleja tasub VÕTA taotlemise tasu 170€ (juuksur, tase 4) ja 135€ (osakutse barber, tase 4)* Kutseliste Juuksurite vabariikliku Ühenduse a/a EE347700771002834765 selgitusse: VÕTA ja maksja nimi ja esitab makseväljavõtte koos esitatavate dokumentidega. Peale makse laekumist vormistame arve makse kohta, kus on kinnitus, et makse on tasutud. Enne makse laekumist dokumentide menetlust ei alustata.

7. Vaidlustamine

7.1 Varasemate õpingute ja erialase töökogemuse arvestamisel tehtud otsuste vaidlustamine toimub vastavalt haldusmenetluse seadusele ja KJVÜ juuksuri kutsete kutse andmise korrale.

7.2 Käesoleva korra rakendamisega seotud pretensioone lahendab kutsekomisjon.

8. Rakendussätted

8.1 Käesolev varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise kord jõustub vastuvõtmisel.

Võta Ühendusega ühendust

Kirjuta siia oma küsimus või sõnum

LISA 1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise hindamiskomisjoni

OTSUS nr …………………

Vastuseks ………………………………………………….. taotlusele nr ……………………..

                    (taotleja ees- ja perekonnanimi)

hindamiskomisjon otsustab kompetentsuse hindamisel:

  OTSUS
 Taotletava kompetentsi nimetusArvestadaMitte Arvestada
1.   
2.   
3.   
4.   
    
    
    
    
    
    
    
    

Kutse omistamiseks peavad olema kõik kompetentsid arvestatud.

OTSUSE PÕHJENDUS:

Soovitused taotlejale:

Kuupäev:………………… Hindamiskomisjoni esimees ……………………..

                                                                                                                    (nimi, allkiri)

Otsus edastatud taotlejale ……………………………………………………………………….

                                           (kuupäev)