Kutse andmise kord

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu

02.11.2017 otsusega nr 11

Kutseliste Juuksurite Vabariikliku Ühenduse
KUTSE ANDMISE KORD

juuksuri kutsetele

1. ÜLDOSA

1.1 Kutse andmise kord reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist:

1) juuksur, tase 4,

2) juuksur, tase 5.

1.2 Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.

1.3 Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt kutseseaduse § 17 lõikele 2), tasu suuruse kalkuleerib kutse andja ja kinnitab Teeninduse Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu).

1.4 Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustatakse kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel.

1.5 Kutse andmise alane nõustaja ja haldusjärelevalve teostaja on Kutsekoda.

2. KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA
ESITATAVAD DOKUMENDID

2.1 Kutse taotlemise eeltingimused:

2.1.1 Kutse juuksur, tase 4 taotlemise eeltingimused:

a) läbitud juuksuri eriala algõppe koolitus,

Mõeldud on nii tasemeõpet kui ka kursusi ja õpet meistri juures salongis, mis vastab kehtiva kutsestandardi kompetentsidele.

b) praktiline töö ettevõttes või õppepraktika.

2.1.2 Kutse juuksur, tase 5 taotlemise eeltingimused on:

a) keskharidus,

b) töökogemus (juuksurina) 2 aastat ja läbitud kutsestandardile vastav koolitus või (pidev) töökogemus (juuksurina) üle 8 aasta.

Pideva töökogemuse alla ei kuulu viibimine lapsehoolduspuhkusel. Kutsestandardile vastav koolitus on näiteks TTHK meistejuuksuri õpe.

2.2 Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

2.2.1 Kutse juuksur, tase 4 esitatavad dokumendid:

a) vormikohane taotlus;

b) kooli kinnitus erialase tasemeõppe läbimise kohta või juuksur, tase 4 kutsestandardile tugineva õppekava läbimist tõendava tunnistuse koopia;

c) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (ei pea esitama koolilõpetajad);

d) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);

e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.2.2 Kutse juuksur, tase 5 esitatavad dokumendid:

a) vormikohane taotlus;

b) keskharidust tõendava dokumendi koopia;

c) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;

d) portfoolio (sh läbiviidud tööde analüüs; juhend leitav KA kodulehel https://juuksuriteuhendus.ee/kutseandmine);

e) erialas(t)e koolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d);

Tunnistused peavad andma ülevaate kutse taotleja aktiivsest ja pidevast enesearendamisest. Praktiliste (hands on) ja teoreetiliste (look&learn) koolituste soovituslik % suhe on 70/30. Lubatud on, et praktilised koolitused moodustavad 100% koolituste koguhulgast. 50% koolitustest peavad olema läbitud viimase 5 aasta jooksul

f) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);

g) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.3 Kutse juuksur, tase 4 ja juuksur, tase 5 taastõendamise eeltingimused:

a) eelneva kutsetunnistuse kehtivusaja lõpust ei tohi olla möödas rohkem kui 1 aasta;

b) töökogemus juuksurina vähemalt 5 aastat; Siinkohal oleks vaja, kas tööandja kinnitust või muud dokumenti/lepingut, mis kinnitaks töösaatzi olemasolu. Kõlbab ka fb leht, kus on pilte töödest, mis tehtud salongis. Piltide dateering peab hõlmama viit aastat.

c) osalemine erialastel täienduskoolitustel. Siinkohal oleks vaja diplomeid (pildid diplomist) või koolitaja kinnituskirja osalemise kohta. Koolituste hulgas peab olema ka praktilisi koolitusi, mitte ainult vaatleja koolitused.

2.4 Kutsete juuksur, tase 4 ja juuksur, tase 5 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

a) vormikohane taotlus;

b) eelneva kutsetunnistuse koopia;

c) erialas(t)e koolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d);

d) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;

e) tööandja soovitus/iseloomustus;

f) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);

g) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.5 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

2.6 Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi.

3. TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

3.1 Kompetentsuse hindamise meetodid:

Kutse juuksur, tase 4 hindamismeetodid:

• kirjalik test;

• praktiline töö.

Kutse juuksur, tase 5 hindamismeetodid:

• portfoolio;

• intervjuu.

Hindamise korraldus ja tingimused on kirjeldatud hindamisstandardites, mis on leitavad kutse andja veebilehel https://juuksuriteuhendus.ee/kutseandmine/.

3.2 Kutseõppe lõpetamisel sooritatava kutseeksami vorm

Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksami läbiviimise vorm on kombineeritud eksam.

4. KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE

4.1 KA kuulutab kutse andmise välja 2 korda aastas.

4.2 KA loob oma kodulehele kataloogi „Kutse andmine“, kus avalikustab ajakohase teabe:

1) avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisid,

2) hindamiste toimumise ajad,

3) tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks,

4) muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave.

5. KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE

5.1 Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.

5.2 KA teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.

5.3 Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi kohta kutsekomisjonile.

5.4 Taotlejal on õigus vaidlustada kutsekomisjoni otsus haldusmenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kutse andjale.

5.5 Taotlejal on õigus kutsekomisjoni vaideotsus edasi kaevata halduskohtumenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras halduskohtusse.

5.6 KA esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 7 tööpäeva jooksul Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused KA-le.

5.7 KA väljastab kutsetunnistuse 30 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

5.8 Kutse andjal on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:

1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel;

2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;

3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.

5.9 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele jne.

5.10 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning KA teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).

5.11 Kutsetunnistuse omanik võib taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutse andjalt.

6. KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG

Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon.

Juuksur, tase 4 kutsetunnistus kehtib 10 aastat.

Juuksur, tase 5 kutsetunnistus kehtib 10 aastat

7. KUTSEKOMISJON

7.1 KA moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni. Kutsekomisjoni volitused kehtivad KA kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni. Kutsekomisjon töötab välja kutsekomisjoni töökorra. Kutsekomisjon lähtub oma töös kutseseadusest, kutse andmise korrast ja kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist jm. kutse andja kehtestatud juhenditest. Kutsekomisjoni tööd korraldab kutse andja.

7.2 Kutsekomisjoni koosseis

1) Tööandjad

Helena Lõhmus, Salonplus Baltic OÜ

Kersti Suve, Revaalia Salong OÜ

Liina Heck, Lofty OÜ

2) Töötajad/spetsialistid

Kertti Viru, Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus

Kaja Seppel, Kaja Seppel koolitused, Sapiens Grupp OÜ

3) Koolitajad

Leili Liinak, Tallinna Tööstushariduskeskus

Kadri Meesak, Tartu Kutsehariduskeskus

4) Muud osapooled Inna Soonurm, SA Innove

7.3 Nõuded kutsekomisjoni liikmetele

1) Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist.

2) Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet juuksuri kutsealast ja juuksuriteenuste eripärast.

3) Kutsekomisjoni liige peab tegutsema erapooletult.

4) Kutsekomisjoni liige peab olema valmis oma otsuseid põhjendama nii kirjalikult kui suuliselt

8. HINDAMISKOMISJON

8.1 Kutsekomisjon moodustab kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks hindamiskomisjon(id). Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:

1) kutsealane kompetentsus,

2) kutsesüsteemialane kompetentsus,

3) hindamisalane kompetentsus,

4) kutsealal töötamise staaž vähemalt 10 aastat.

8.2 Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult.

9. KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDESÄILITAMINE

KA dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse kutseasutuse välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse kutseasutuse kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.