KINNITATUD
Teeninduse Kutsenõukogu
28.08.2020 otsusega nr 23
Kutseliste Juuksurite Vabariikliku Ühenduse


KUTSE ANDMISE KORD
juuksuri kutsetele
1 ÜLDOSA
1.1 Kutse andmise kord reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist:
1) juuksur, tase 4, osakutse barber, tase 4
2) juuksur, tase 5.
1.2 Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.
1.3 Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt kutseseaduse § 17 lõikele 2), tasu suuruse kalkuleerib kutse andja ja kinnitab Teeninduse Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu).
1.4 Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustatakse kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel.
1.5 Kutse andmise alane nõustaja ja haldusjärelevalve teostaja on Kutsekoda.

2. KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA
ESITATAVAD DOKUMENDID

2.1 Kutse taotlemise eeltingimused:
2.1.1 Kutse juuksur, tase 4 taotlemise eeltingimused:
a) läbitud juuksuri eriala algõppe koolitus,
b) praktiline töö ettevõttes või õppepraktika.
2.1.2 Osakutse barber, tase 4 eeltingimuseks on:
a) läbitud barberi esmaõpe.
2.1.3 Kutse juuksur, tase 5 taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus,
b) töökogemus 2 aastat ja läbitud kutsestandardile vastav koolitus või töökogemus üle 8 aasta.
2.2 Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
2.2.1 Kutse juuksur, tase 4 esitatavad dokumendid:
a) vormikohane taotlus;
b) kooli kinnitus erialase tasemeõppe läbimise kohta või juuksur, tase 4 kutsestandardile tugineva õppekava läbimist tõendava tunnistuse koopia;
c) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;
d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
2.2.2 Osakutse barber, tase 4 esitatavad dokumendid:
a) vormikohane taotlus;
b) kooli kinnitus erialase tasemeõppe läbimise kohta või juuksur, tase 4 kutsestandardile tugineva õppekava läbimist tõendava tunnistuse koopia;
c) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
2.2.3 Kutse juuksur, tase 5 esitatavad dokumendid:
a) vormikohane taotlus;
b) keskharidust tõendava dokumendi koopia;
c) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;
d) portfoolio (sh läbiviidud tööde analüüs; juhend leitav KA kodulehel
http://juuksuriteuhendus.ee/kutseandmine);
e) erialas(t)e koolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d);
f) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
2.3 Kutse juuksur, tase 4, osakutse barber, tase 4 ja juuksur, tase 5 taastõendamise eeltingimused:
a) eelneva kutsetunnistuse kehtivusaja lõpust ei tohi olla möödas rohkem kui 1 aasta;
b) töökogemus juuksurina vähemalt 5 aastat;
c) osalemine erialastel täienduskoolitustel.
2.4 Kutsete juuksur, tase 4, osakutse barber, tase 4 ja juuksur, tase 5 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
a) vormikohane taotlus;
b) eelneva kutsetunnistuse koopia;
c) erialas(t)e koolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d);
d) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;
e) tööandja soovitus/iseloomustus;
f) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
2.5 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.
2.6 Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi.

3. TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

3.1 Kompetentsuse hindamise meetodid:
Kutse juuksur, tase 4 hindamismeetodid:
• kirjalik test;
• praktiline töö.
Osakutse barber, tase 4 hindamismeetodid:
• praktiline töö.
Kutse juuksur, tase 5 hindamismeetodid:
• portfoolio;
• intervjuu.
Hindamise korraldus ja tingimused on kirjeldatud hindamisstandardites, mis on leitavad kutse andja veebilehel http://juuksuriteuhendus.ee/kutseandmine/.
3.2 Kutseõppe lõpetamisel sooritatava kutseeksami vorm
Juuksur, tase 4 kutseeksami läbiviimise vorm on kombineeritud eksam. Osakutse barber, tase 4 kutseeksami läbiviimise vorm on praktiline eksam.
Juuksur, tase 5 kutseeksami läbiviimise vorm on teoreetiline eksam.

4. KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE

4.1 KA kuulutab kutse andmise välja 2 korda aastas.
4.2 KA loob oma kodulehele kataloogi „Kutse andmine“, kus avalikustab ajakohase teabe:
1) avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisid,
2) hindamiste toimumise ajad,
3) tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks,
4) muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave.

5. KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE

5.1 Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.
5.2 KA teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.
5.3 Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi kohta kutsekomisjonile.
5.4 Taotlejal on õigus vaidlustada kutsekomisjoni otsus haldusmenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kutse andjale.
5.5 Taotlejal on õigus kutsekomisjoni vaideotsus edasi kaevata halduskohtumenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras halduskohtusse.
5.6 KA esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 7 tööpäeva jooksul Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused KA-le.
5.7 KA väljastab kutsetunnistuse 30 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.
5.8 Kutse andjal on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:
1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.
5.9 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited.
Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele jne.
5.10 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning KA teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).
5.11 Kutsetunnistuse omanik võib taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutse andjalt.

6. KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG

Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon.
Juuksur, tase 4, osakutse barber, tase 4 kutsetunnistus kehtib 10 aastat.
Juuksur, tase 5 kutsetunnistus kehtib 10 aastat.

7. KUTSEKOMISJON

7.1 KA moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni. Kutsekomisjoni volitused kehtivad KA kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni. Kutsekomisjon töötab välja kutsekomisjoni töökorra. Kutsekomisjon lähtub oma töös kutseseadusest, kutse andmise
korrast ja kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist jm. kutse andja kehtestatud juhenditest.
Kutsekomisjoni tööd korraldab kutse andja.
7.2 Kutsekomisjoni koosseis
1) Tööandjad
Helena Lõhmus, Salonplus Baltik OÜ
Kersti Suve, Revaalia Salong OÜ
Liina Heck, Lofty OÜ
2) Töötajad/spetsialistid
Kertti Viru, Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus
Kaja Seppel, Kaja Seppel koolitused HAIR & EDUCATION OÜ
3) Koolitajad
Leili Liinak, Tallinna Tööstushariduskeskus
Renaldo Paabel, Karnando OÜ
4) Muud osapooled
Eveli Laats, Haridus- ja Noorteamet
7.3 Nõuded kutsekomisjoni liikmetele
1) Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist.
2) Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet juuksuri kutsealast ja juuksuriteenuste
eripärast.
3) Kutsekomisjoni liige peab tegutsema erapooletult.
4) Kutsekomisjoni liige peab olema valmis oma otsuseid põhjendama nii kirjalikult kui suuliselt.

8. HINDAMISKOMISJON

8.1 Kutsekomisjon moodustab kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks
hindamiskomisjon(id). Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest.
Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:
1) kutsealane kompetentsus,
2) kutsesüsteemialane kompetentsus,
3) hindamisalane kompetentsus,
4) kutsealal töötamise staaž vähemalt 10 aastat.
8.2 Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult.

9. KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDESÄILITAMINE

KA dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse kutseasutuse välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse kutseasutuse kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.