Eesmärk: Tõestada kutse taotleja praktiliste oskuste ja süvendatud teoreetiliste teadmiste vastavus meisterjuuksur, tase 5 nõudmistele. Meisterjuuksur analüüsib juustega seotud teemasid, pakub välja lahendusi, teostab praktilisi tegevusi ning tunneb tänapäevaseid juuksehooldustooteid ja juuksetööstuse arengusuundi.

Kutset meisterjuuksur, tase 5 saab taotleda ainult tegevjuuksur (inimene, kes igapäevaselt töötab salongis juuksurina), kel on omandatud praktilised kompetentsid.

Kutset saab taotleda juuksur, kellel on:
1. tööstaaž 8 aastat, pidev erialane tegevus,

2. töökogemus (juuksurina) minimaalselt 2 aastat ja läbitud kutsestandardile vastav koolitus.
Pideva töökogemuse alla ei kuulu viibimine lapsehoolduspuhkusel. Kutsestandardile vastav koolitus on näiteks TTHK ja VOCO meisterjuuksuri õpe.

Portfooliosse(vt.portfoolio näidis) lisatakse iga kompetentsi kohta visuaalne näide ja kirjeldus, oma tehtud tööst, mis põhineb süvendatud teoreetilistel teadmistel. Tase 5 juuksur omab teoreetilisi teadmisi nii juukselõikuste konstrueerimisest, barbertehnikatest, värviteooriast, struktuurimuutmisest, soengute tegemisest, stiili loomisest, juhtimisest ja juhendamisest ning seostab neid oma tehtud töödega.

Eksam:

Kutse taotleja esitab kutsekomisjonile portfoolio tõestamaks oma kutsesobivust. Hindamiskomisjonile saadetakse tehnilistele nõuetele, sh portfoolio avaldamine, vastav portfoolio.

Peale esmast hindamist paluvad hindajad kutse taotlejal, ette antud aja jooksul, sooritada 2-4 praktilist ülesannet, mille võib vajadusel teha ka harjutuspea peal.

Kutse taotleja saab juhised praktiliste tööde teostamise kohta.

Kutse taotleja peab varuma aega praktiliste tööde teostamiseks peale portfoolio esitamist. Kutse andja tagab, et aeg on piisav. Hindajatel on õigus määrata kus, kuidas ja millal praktilised tööd sooritatakse.

Hindamiskomisjon töötab portfoolio läbi, hindab ära praktilised tööd, koostab aruande, tuues välja portfoolio ja praktiliste tööde tugevused ning nõrkused ja valmistab ette küsimused intervjuuks.

Juhul, kui portfoolio sisu on puudulik, siis praktilisi ülesandeid ei edastata ning kaitsmisele/intervjuule ei lubata. Intervjuu ja praktiliste tööde esitamise aeg avalikustatakse koos portfoolio laekumise tähtajaga.

Portfoolio lubatakse kaitsmisele, kui kõik peatükid on portfoolios korrektselt vormistatud ning vastavad nõuetele. Juhul, kui esineb puudujääke, saadetakse portfoolio tagasi paranduste tegemiseks ning vajadusel lepitakse kokku uus kaitsmise aeg*.

*hindamiskomisjonil on õigus otsustada, millal täpselt hakatakse parandamiseks saadetud portfooliot uuesti hindama. Hindamiskomisjonil ei ole kohustust leida uus hindamise aeg käesoleva eksamisessiooni raames kui vajalike parandusi on mitu.

Esitatud praktilised ülesanded peavad olema teostatud vastavalt lisatud juhendile.

Portfoolio kaitsmisele lubamine ei tähenda, et eksam on sooritatud positiivsele tulemusele. Kutse omistatakse taotlejale, kel on lisaks praktilistele teadmistele ja oskustele ka süvendatud teoreetilised teadmised ning kasutab neid oma tööd kirjeldades ja analüüsides.

NB! Tekst peab olema autori kirjeldus oma tööst.  Juhul, kui on põhjendatud mõne muu teksti kasutamine, tuleb lisada viide.

NB! Kui portfoolios on kasutatud töid, mille autoriks ei ole portfoolio autor, on tegemist plagiaadiga ning portfooliot kaitsmisele ei lubata.  Vastavalt kutseseadusele on seda võimalik teha ka tagasiulatuvalt. See tähendab, et kutse andja saab tühistada juba välja antud kutsetunnistuse.

§ 22.   Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Kutse andjal on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada väljastatud kutsetunnistus kehtetuks, kui:
[RT I, 30.01.2015, 1 – jõust. 01.03.2015]
  1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
  2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
  3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.

Ühe portfoolio kaitsmiseks ehk vestluseks hindamiskomisjoniga on ettenähtud 30 minutit. Hindajatel on õigus seda aega lühendada.

Intervjuu toimub ajakava alusel – iga kutse taotleja saab endale isikliku kellaaja. Enne intervjuud saadab kutsekomisjoni esindaja kutse taotlejale eksami juhise (kellaajad, lingid, käitumisnormid jne). Portfoolio kaitsmine toimub hindamiskomisjoni poolt kehtestatud korra alusel.

Portfoolio kaitsja alustab kaitsmist temaga kokku lepitud ajal, kaitsmine lõpeb, kui hindamiskomisjon on öelnud, et kaitsmine on lõppenud.

Hindamine

Hindamiskomisjoni liikmed on valitud praktiseerivate juuksurite hulgast ning nad omavad kutsetaset meisterjuuksur, tase 5. Hindajad on enne intervjuu läbi viimist põhjalikult tutvunud portfoolio ning teostatud praktiliste ülesannetega ja kinnitanud tegevuste vastavuse hindamiskriteeriumitele. Hindajatel ei ole lubatud anda subjektiivseid hinnanguid, kuid nad võivad ära märkida aspektid, mis neile eriti meeldisid.

Hindajate eesmärk on välja selgitada, kas kutse taotlejal on olemas lisaks praktilistele kompetentsidele ka süvendatud teoreetilised teadmised ning kas ta oskab neid, kasutades professionaalset keelt, esile tuua ja analüüsida teostatud praktilist tööd kirjeldades.
Kutse taotlejal on õigus esitada hindaja küsimuste ja käitumise kohta pretensioone, kui see tundub ebakompetentne.

Hindamine toimub veebi teel, kui ei ole määratletud teisiti. Iga kutse taotleja saab oma kellaaja, millal tal lubatakse eksamiruumi siseneda. See tähendab, et kui kaitsmise aeg on 10.30, siis lubatakse kutse taotlejal eksamikeskkonda sisse logida alates 10.25. Kui hindajatel pole rohkem küsimusi ja kaitsmine on lõppenud, tuleb keskkonnast lahkuda.

Korraga osalevad kaitsmisel ainult hindajad, kutsekomisjoni liikmed, kui nad seda soovivad, ja kutse taotleja. Soovi korral lisatakse vaatleja, kui tema osalemine on põhjendatud (Kutsekoja esindaja).
Kutse taotlejal ei ole lubatud kaitsmise ruumi kaasata teisi inimesi. Keelatud on joobes olekus eksamil osalemine. Kui kaitsmine toimub koduses keskkonnas, siis palume kodustel leida 30 minutiks tegevus mõnes teises ruumis.
Juhul, kui kaitsmiseks kasutatakse kooli arvutit, siis palume leida võimalus, kus kutse taotleja saab kaitsmise ajal olla arvuti ees üksinda.

Kutse andja salvestab portfoolio kaitsmise. Seda salvestust kasutatakse ainult võimalike arusaamatuste lahendamiseks ja vajalike täpsustuste tegemiseks. See tähendab, et seda ei jagata, seal olev info on konfidentsiaalne ning seda saavad peale eksamit näha ainult kutse andja poolt määratud inimesed kui selleks on arvestatav põhjus. Teatud aja möödumisel, üldjuhul 37 päeva peale eksamit, see hävitatakse.

Kutse taotlejal on isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks nii heli kui pildi salvestamine kaitsmise ajal keelatud. Juhul, kui seda tehakse on hindajatel õigus kaitsmine lõpetada ning lugeda eksam mitte sooritatuks.

Kui peale kaitsmist ja kutse omistamist selgub, et on olemas salvestus vms, ning pole järgitud kutse andja ettekirjutusi, rakendatakse kutseseaduse § 22 (1), mis ütleb: 1) kutsetunnistus on saadud pettuse tee.

Portfoolio

Portfoolio luuakse digitaalselt. Kutse taotleja peab olema kõikide portfoolios esitatud tööde autor.
Sobib:
• blogi,
• veebileht,
Ei sobi eraldi failidena edastatud materjal, Word, Ecxel jms. Siia alla kuulub ka kaustad, mis
koosnevad eraldi kaustadest n Dropbox, Google drive, Onedrive jt.
Visuaalne materjal võib olla nii fotode kui videotena. Lisakirjeldused võib esitada nii kirjalikult kui helifailina. Arvesse läheb ka tegevusi kirjeldava video tekst. Fotod ja videod peavad olema selged, kuid ei pea olema professionaalselt üles filmitud. Helifail peab olema selge ning hästi kuulatav.
Portfoolio peab olema üks tervik, kus teemad on jagatud peatükkideks. Portfoolio peab olema vormistatud korrektselt.

NB! Autor peab hindamise ajaks tegema portfoolio avalikuks kõigile või edastama paroolid, mis tagavad juurdepääsu. Kui portfoolio on avatud ainult kutse andja meiliaadressile, siis seda ei ole võimalik hindajatel hinnata ning hindajad ei saa anda praktilisi ülesandeid ega läbi viia intervjuud. Portfoolio tunnistatakse mitte vastavaks.

Portfoolio peatükke võib ja on soovitav omavahel ühendada. Näiteks on juuste lõikamine ja värvitöö tehtud samale kliendile. Sellisel juhul paigutatakse sama video/foto mõlemasse peatükki. Lisatud tekst poolitatakse vastavalt teemale.

Praktiliste tööde lõpptulemused ei pea vastama algselt plaanitule, kui juuksur oskab välja tuua aspektid, miks teenus ei õnnestunud või miks ta muutis algset plaani, loetakse see positiivseks tulemuseks.

Vastavalt meisterjuuksuri kutsestandardile, peab portfoolio sisaldama järgmisi eristuvaid peatükke:

Autori tutvustus

https://sites.google.com/view/meisterjuuksurtase5portfoolio/autorist

Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine

https://sites.google.com/view/meisterjuuksurtase5portfoolio/juuste-ja-peanaha-pesemine-ja-hooldamine

Juuste lõikamine

https://sites.google.com/view/meisterjuuksurtase5portfoolio/juuste-l%C3%B5ikamine

Barber-tehnikate kasutamine

https://sites.google.com/view/meisterjuuksurtase5portfoolio/barber-tehnikate-kasutamine

Juuksestruktuuri püsimuutmine

https://sites.google.com/view/meisterjuuksurtase5portfoolio/juuksestruktuuri-p%C3%BCsimuutmine

Juuste värvimine

https://sites.google.com/view/meisterjuuksurtase5portfoolio/juuste-v%C3%A4rvimine

Soengu kujundamine

https://sites.google.com/view/meisterjuuksurtase5portfoolio/soengu-kujundamine

Stiili loomine

https://sites.google.com/view/meisterjuuksurtase5portfoolio/stiili-loomine

Juhtimine

https://sites.google.com/view/meisterjuuksurtase5portfoolio/juhtimine

Juhendamine

https://sites.google.com/view/meisterjuuksurtase5portfoolio/juhendamine

Portfoolio vormistuse näidis

https://sites.google.com/view/meisterjuuksurtase5portfoolio/esileht

Hindamiskriteeriumid alates 2023


Kompetentsid ja
tegevusnäitajad
kutsestandardis
HindamiskriteeriumidHindamismeetodidPõhjendused/märkused
B.3.1 Juuste ja peanaha
pesemine ja hooldamine
1. määratleb kliendi peanaha ja juuste seisundi, lähtudes võimalikest riskidest ja tööprotsessist;
2. valib tööprotsessiks sobivad tooted, lähtudes kliendi juuste ja peanaha seisundist ning põhjendab nende valikut, kirjeldades juukses toimuvaid füüsikalisi ja/või keemilisi protsesse (ph muutus, mõju juuste sildadele ja sidemetele jm);
3. nõustab klienti juuste ja peanaha tervisliku jätkuhoolduse teostamisel.
.
1. määratleb kliendi juuste ja
peanaha seisundi;
2. küsib kliendi käest asjakohaseid küsimusi ja hindab riske
3. määratleb sobivad hooldustooted kirjeldades nende toimet ja neis sisalduvaid toimeaineid;
4. toob välja juukses toimuvad muutused – füüsikalisedja/või keemilised protsessid (ph muutus, mõju juuste sildadele ja sidemetele jm)
4. tunneb juuksehooldustooteid
ja nende mõju;
5. koostab eelnevatele andmetele tuginedes 1 kuu hooldusplaani;
Portfoolio, praktiline ülesanneHindamisülesanne: Määratle kliendi peanaha ja juuste seisund, määra sobivad hooldustooted kirjeldades nende toimet ja neis sisalduvaid toimeaineid ja koosta juuste hooldusplaan 1 kuu ulatuses. (vt portfoolio juhend)
Märksõnad: juukse ja naha ehitus;  pH; nõustamine ja kliendi küsitlemine; juuksetoodete toimeained
B.3.2 Juuste lõikamine
1. selgitab konsultatsiooni käigus välja kliendi soovid, vajadused, võimalused ning lähtudes kliendi isikupärast annab omapoolsed soovitused juukselõikuseks;
2. loob juukselõikuse kavandi, lähtudes juukselõikuse põhivormidest (ümar, kandiline, kolmnurkne, kombineeritud), moesuundadest ja disainipõhimõtetest (vorm, tekstuur, kompositsioon) ning joonistab lõikusskeemi;
3. lõikab juuksed, arvestades kliendi näo ja pea kuju, juuste pikkust ja tekstuuri, kasutades erinevaid lõikustehnikaid.

1. kirjeldab ja näitlikustab kliendi soove ja tema anatoomilisi
iseärasusi ning isikupära;
2. esitleb juukselõikuse
vormide tundmist juukselõikuste
kirjeldamisel;
3. kasutab erinevaid juukselõikustehnikaid;
4. konstrueerib juukselõikuse; teeb kavandi
5. joonistab juukselõikusskeemi, milles on esindatud lõikusjoon,
jaotusjoon(ed), tõstenurk,
lõikuse kujundlik joon;
6. kirjeldab ja näitlikustab,
kuidas teostas juukselõikuse
arvestades kliendi näo ja pea
kuju, juuste pikkust ja tekstuuri,
kasutades erinevaid lõikustehnikaid.
Portfoolio ja praktiline ülesanneHindamisülesanne: kombineeri 2 naiste lõikust ja 1 meeste lõikus. Naiste lõikused peavad olema erinevate pikkustega. (vt portfoolio juhend)
Märksõnad: kliendi anatoomilised iseärasused; juukselõikuse kavand; lõiksusskeem; juukselõikuse põhivormid; juuste tekstuur; lõikustehnikad
B.3.3 Barber tehnikate kasutamine
1. lõikab juukseid, kasutades põhilisi barber tehnikaid (fade tehnika, masinatehnika, kammi-masintehnika, kääri-kammitehnika jm);
2. valmistab ette habeme ja näonaha, arvestades habemekarva struktuuri ja naha seisundit;
3. ajab habet, kasutades erinevaid habemenoavõtteid; teeb näonaha järelhooldust;
4. lõikab habet ja vuntse, kujundades neid vastavalt kliendi näo kujule, karvakasvu eripärale ja kliendi soovile ning kasutades lõikusele vastavaid töövahendeid;
5. kasutab sobivaid hooldus- ja viimistlusvahendeid ning soovitab kliendile tooteid koduseks habeme ja vuntside hoolduseks.
1. valdab barberthenikaid ja teostab neid kasutades juukselõikuseid
2. kirjeldab ja näitlikustab,
kuidas lõikas habet ja vuntse,
kujundades neid vastavalt
kliendi näo kujule, karvakasvu eripärale ja kliendi soovile ning
kasutades lõikusele vastavaid
töövahendeid;
2. kirjeldab ja näitlikustab habeme
pesu ja hooldust vastavalt kliendi
näonaha seisundile;
3. viimistleb habeme, kasutades vastavaid hooldus- ja viimistlusvahendeid;
4. kirjeldab ja näitlikustab, kuidas
valmistab näonaha habeme
ajamiseks ette, vastavalt
naha seisundile ja
habemekarva struktuurile;
5. ajab habet, kasutades
erinevaid habenoavõtteid;
6. teeb näonaha järelhooldust,
kasutades sobivaid hooldusvahendeid;
7. Kirjeldab, milliseid tooteid soovitas koduseks hoolduseks ja miks.
Portfoolio ja praktiline ülesanneHindamisülesanne: 1. teosta 1 meeste lõikus kasutades barbertehnikat. Ei tohi olla sama, mis meeste lõikuste all. Vali üks tehnika ja kirjelda selle teostus samm-sammult.
2. kujunda habe, kirjelda tegevusi samm-sammult lähtudes kliendi omapäradest.
3. teosta habeme ajamine. Kirjelda tegevusi samm-sammult lähtudes kliendi omapäradest
(vt portfoolio juhend)
Märksõnad: fade; masinatehnika; kammi-masintehnika; kääri-kammitehnika; näonaha ette valmistus habeme ajamiseks; Habeme kujundamine samm-sammult; hooldus vahendid; igapäevane hooldus.
B.3.4 Juuksestruktuuri
püsimuutmine
1. analüüsib kliendi juukseid enne töö alustamist, lähtudes juuste ehitusest, struktuurist, tekstuurist, eelnenud keemilistest töötlustest; selgitab juukse sees toimuvaid keemilisi struktuurimuutuseid; otsustab edasise tegevuse, lähtudes juuste heaolust;
2. valib töö- ja keemilise struktuurimuutmise vahendid ja tooted vastavalt analüüsile ja eesmärgile;
3. teeb juuste struktuuri keemilise püsimuutuse, kasutades erinevaid tehnikaid ja vahendeid ning lõpetab protsessi, järgides tootja kasutusjuhendit;
4. soovitab kliendile koduseks järelhoolduseks juuksehooldustooteid vastavalt tehtud juuksestruktuuri püsimuutmisele.
1. määrab õiged struktuurimuutuste protseduurid vastavalt kliendi soovile ja juuste eripärale;
2. kirjeldab ja näitlikustab
töövahendite valikut lähtuvalt
kliendi juustest ja soovitud
tulemusest;
3. teostab struktuurimuutmise ning kirjeldab tehnikate valiku ja vahendite eesmärki;
4. kirjeldab ja näitlikustab
töövahendite valiku
järelhoolduseks ning soovitab
tooteid koduseks kasutamiseks.
Portfoolio, praktiline ülesanneHindamisülesanne: Teosta juuste struktuuri muutmine, mis muudab nähtavalt kliendi juukseid, millel on kindel eesmärk ning mis on teostatud vähemalt 40% ulatuses arvestades pea juuksekasvu alal. (vt portfoolio juhend)
Märksõnad: juuste ehitus; juuste struktuur; juuste tekstuur; keemiline töötlus; juukse sees toimuvad keemilised struktuurimuutused; keemilise struktuurimuutmise vahendid ja tooted; erinevad struktuurimuutmise tehnikad; järelhooldus; pH
B.3.5 Juuste värvimine
1. analüüsib kliendi juukseid enne töö alustamist, lähtudes juuste ehitusest, struktuurist, tekstuurist, eelnenud keemilistest töötlustest ja kliendi soovidest; selgitab värvimisel juukse sees toimuvaid protsesse; otsustab edasise tegevuse, lähtudes juuste heaolust;
2. teeb värvimise tööplaani (värviskeem, tehnikad jm) ja värvib juukseid vastavalt soovitud lõpptulemusele, kasutades erinevaid kaasaegseid tehnikaid;
3. lõpetab värvimisprotsessi, taastades juuste ph taseme;
4. soovitab kliendile koduseks järelhoolduseks juuksehooldustooteid vastavalt tehtud värvimuutusele.
1. määratleb värvimise protseduurid kliendi juustest lähtuvalt arvestades juuste ehitust, struktuuri, tekstuuri, eelnenud keemilisi töötlusi;
2. kirjeldab juukses toimuvaid protsesse seoses juuste värvimisega;
3. teeb, arvestades juuste eripärasid, värviskeemi;
4. kasutab erinevaid juuste värvimise tehnikaid;
5. kirjeldab pigmentide;
esiletoomist ja neutraliseerimist;
6. kirjeldab ph tasakaalustamist teostatud värviprotseduuri järgselt;
7. määrab tooted koduseks hoolduseks arvestades tehtud protseduure ja juuste omapärasid.
Portfoolio, praktiline ülesanneHindamisülesanne: teosta 2 värvitööd. Võivad olla teostatud samal kliendil, kui see on põhjendatud: 1. juuste tumedamaks või heledamaks värvimine vähemalt 4 tumedusastme võrra. 2. vähemalt kahe professionaalse värvitehnika kasutamine. (vt portfoolio juhend)
Märksõnad: juuste ehitus; juuste struktuur; juuste tekstuur; eelnenud keemilised protseduurid/töötlused; kliendi soov; juukse sees toimuvad protsessid; värviskeem; värvitehnikad; värviprotseduuri lõpetamine; pH taseme taastamine; järelhooldus
B.3.6 Soengu kujundamine
1. nõustab klienti soengu valimisel (vorm, kuju, proportsioon, sündmus), arvestades kliendi visuaalsete eripäradega;
2. teeb soenguplaani (föönisoeng, rullisoeng, ülespandud soeng jm), lähtudes soovitud lõpptulemusest ja kliendi soovist;
3. kasutab soengute loomisel erinevaid tehnikaid (kuumtöötlus, rullikeeramise tehnikad, punutised jm), töövahendeid, soenguproteese/täidiseid ja aksessuaare;
4. loob lisajuustest soengulisandeid ja kasutab neid soengutes;
5. kasutab sobivaid viimistlusvahendeid vastavalt juukse tüübile ja soovitud lõpptulemusele.

1. loob soengu arvestades kliendi soovi ja tema nõo kuju ning juuste omapärasid;
2. annab vajadusel juustele juurde mahtu/tekstuuri või vähendab seda;
3. teeb põhjaliku soenguplaani kirjeldades tegevusi, tehnikaid ja kasutatavaid tooted ning põhjendab valiku aluseid;
4. kasutab erinevaid soenguid toetavaid aksessuaare sh täidiseid;
5. kasutab lisajuukseid kui soengu täiustamise materjali;
6. muudab juuste kui materjali visuaalset olemust, tehes avant garde soenguid;
7. valib viimistlusvahendid vastavlt eesmärgile ja juuste olemusele.
Portfoolio, praktiline ülesanneHindamisülesanne: Teosta ja kirjeldada visuaalselt ja kirjalikult 3 soengut:
1.     Igapäevane fööniseong.
2.     Pidulik soeng
3.     Avant-garde stiilis soeng
(vt portfoolio juhend)
Märksõnad: juustele mahu andmine või selle vähendamine, tekstuuri lisamine, kuumtöötlus tehnikad, vorm, kuju, proportsioon, töövahendid, viimistlusvahendid, juus, kui töötlemise objekt.
B.3.7 Stiili loomine
1. tunneb soengu- ja moeajalugu, loob seoseid tänapäevase soengumoega;
2. teeb kollektsiooni projekti, kasutades sobivaid tehnikaid ja töövahendeid (kuldlõige, mindmap, moodboard, storyboard jm);
3. loob soengukollektsiooni, kujundades ühtse terviku rõivaste, meigi, keskkonna jm-ga tehes koostööd valdkonna spetsialistidega;
4. jäädvustab kollektsiooni, kasutades sobivaid tehnoloogilisi vahendeid (videokaamera, fotokaamera jm).
1. koostab soengukollektsiooni kavandi ja teostamise kava rõhutades seost soengumoe ja soenguajalooga;
2. kasutab soengute loomisel tenikaid, mis vastavad meisterjuuksuri kutsestandardi kriteeriumitele;
3. loob kollektsioonis seosed soengu ja riietuse ning meigi vahel vajadusel kaasates spetsialiste;
4. jäädvustab kollektsiooni tuues esile soengute eripärasid.
Portfoolio, praktiline ülesanneHindamisülesanne: luua soengukollektsioon ning esitleda see digitaalselt video või fotodena.
(vt portfoolio juhend)
Märksõnad: kuldlõige, mindmap, moodboard, storyboard, soeng, soenguajalugu, juuksevärv, juukselõikus, meik, riided, keskkond.
B.3.8 Juhtimine
1. seab eesmärke ja planeerib tegevusi, lähtudes ettevõtluskeskkonnast; koostab tegevuskava, arvestab riske ja võimalusi;
2. organiseerib ressursid (sh personal, töövahendid) ja loob tööprotseduurid;
3. algatab tegevusi, kaasab, motiveerib ja toetab meeskonna liikmeid;
4. juhib kliendisuhete arendamist ja klientide hankimist;
5. kontrollib planeeritud tegevuste eesmärgipärast elluviimist, hindab tulemuste saavutatust vastavalt seatud standardile; teeb parendusettepanekuid.
1. planeerib tegevused lähtudes keskkonnast, võimalustest ja riskidest;
2. loob meeskonna ning jagab ülesanded seoses kavandatud tegevustega;
3. tagab ressursid tegevuste saavutamiseks;
4. tagab jätkusuutlikud suhted projketi koostööpartnerite ja muude osapooltega;
5. analüüsib tegevuste eesmärgipärasust ja saavutatust ning toob välja plussid ning olulised arenguvajadused.
Portfoolio, praktiline ülesanneHindamisülesanne: koostada projektikava soengukollektsiooni loomiseks.
(vt portfoolio juhend)
Märksõnad: eesmärk, tegevuste planeerimine, tegevuskava, riskid, võimalused, ressursid, töövahendid, tööprotseduurid, kaasamine, meeskond, ellu viimine, hindamine, parandamine
B.3.9 Juhendamine
1. korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest;
2. juhendab ja nõustab juhendatavaid, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; jälgib juhendatava töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid ning andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks;
3. analüüsib ja hindab koos juhendatavaga tema toimetulekut tööülesannetega ja suhtumist töösse; annab juhendatavale selgesõnaliselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
1. kirjeldab juhendamise/tunni eesmärki;
2. nõustab juhendatavat arvestades tema personaalsust ja olukorra eripärasid;
3. annab juhendatavale tagasisidet, tunnustab ning seab uusi eesmärke;
4. analüüsib ennast kui juhendajat.
Portfoolio, praktiline ülesanneHindamisülesanne: luua tunnikava ning viia läbi lühitund, mis on seotud juuksur, tase 4 eriala kompetentsidega
(vt portfoolio juhend)
Märksõnad: tegevus(tunni)kava, eesmärk, nõustamine, õpetamine, tagasiside andmine, tunnustamine