Eksam juuksur, tase 5

Eesmärk: Tõestada kutse taotleja praktiliste oskuste ja süvendatud teoreetiliste teadmiste vastavus juuksur, tase 5 nõudmistele. Kutset juuksur, tase 5 saab taotleda ainult tegevjuuksur, kel on omandatud praktilised kompetentsid. Portfooliosse lisatakse iga kompetentsi kohta visuaalne näide ja kirjeldus, mis põhineb süvendatud teoreetilistel teadmistel. Tase 5 juuksur omab teoreetilisi teadmisi nii juukselõikuste konstrueerimisest, värviteooriast, struktuurimuutmisest, soengute tegemisest, juhtimisest ja juhendamisest ning seostab neid oma tehtud töödega.
Põhiaspektid hindamisel:
1. Tööstaaž 8 aastat, pidev erialane tegevus, praktilised koolitused, tegevused juhendajana
või loomingulise juhina (kollektsioonid, pildistamised, showd), dokumenteeritud tööd ja
kirjeldused, mis vastavad kutsestandardi juuksur, tase 5 kompetentsidele.

2. Töökogemus (juuksurina) 2 aastat ja läbitud kutsestandardile vastav koolitus
Pideva töökogemuse alla ei kuulu viibimine lapsehoolduspuhkusel. Kutsestandardile vastav koolitus
on näiteks TTHK ja VOCO meistejuuksuri õpe.

Eksam:

Kutse taotleja esitab kutsekomisjonile portfoolio tõestamaks oma kutsesobivust. Kui portfoolio vastab nõuetele, saadetakse see hindamiskomisjonile.

Hindamiskomisjon töötab portfoolio läbi, koostab selle kohta aruande, tuues välja portfoolio tugevused ning nõrkused ning valmistab ette küsimused intervjuuks. Juhul, kui portfoolio sisu on puudulik, siis seda kaitsmisele/intervjuule ei lubata. Intervjuu aeg avalikustatakse koos portfoolio laekumise tähtajaga. Intervjuu toimub ajakava alusel – iga kutse taotleja saab endale isikliku kellaaja. Enne intervjuud saadab kutsekomisjoni esindaja kutse taotlejale eksami juhise (kellaajad, lingid, käitumisnormid jne). Portfoolio kaitsmine toimub hindamiskomisjoni poolt kehtestatud korra alusel. Portfoolio kaitsja alustab kaitsmist temaga kokku lepitud ajal, kaitsmine lõpeb, kui hindamiskomisjon on öelnud, et kaitsmine on lõppenud.

Hindamine

Intervjuu viivad läbi erialase taustaga tunnustatud hindajad, kes on eelnevalt tutvunud portfoolioga ja kinnitanud selle vastavuse hindamiskriteeriumitele. Hindajatel ei ole lubatud anda subjektiivseid hinnanguid, kuid nad võivad ära märkida aspektid, mis neile eriti meeldisid.

Hindajate eesmärk on välja selgitada, kas kutse taotlejal on olemas lisaks praktilistele kompententsidele ka süvendatud teoreetilised teadmised ning kas ta oskab neid, kasutades professionaalset keelt, eisle tuua ja analüüsida teostatud praktilist tööd kirjeldades.
Kutse taotlejal on õigus esitada hindaja küsimuste ja käitumise kohta pretensioone, kui see tundub ebakompetentne.

Portfoolio lubatakse kaitsmisele, kui kõik peatükid on portfoolios korrektselt vormistatud ning vastavad nõuetele. Juhul, kui esineb puudujääke, saadetakse portfoolio tagasi paranduste tegemiseks ning vajadusel lepitakse kokku uus kaitsmise aeg.

Portfoolio kaitsmisele lubamine ei tähenda, et eksam on sooritatud positiivsele tulemusele. Kutse omistatkse taotlejale, kel on lisaks praktilistele teadmistele ja oskustele ka süvendatud teoreetilised teadmised ning kasutab neid oma tööd kirjeldades ja analüüsides.

Portfoolio hindaja saadab enne kaitsmist teemad (kuni 4 alateemat), millest soovib portfoolio autoriga
vestelda. Selle eesmärgiks on anda portfoolio autorile võimalus end ette valmistada esitlemaks oma teadmisi võimalikult parimal viisil.

NB! Portfoolio hindamise aeg on piiratud ja need küsimused võivad saabuda ka kaitsmisele eelneval päeval.
Ühe portfoolio kaitsmiseks ehk vestluseks hindamiskomisjoniga on ettenähtud 30 minutit. Hindajatel on õigus seda aega lühendada.

Hindamine toimub veebi teel. Iga kutse taotleja saab oma kellaaja, millal tal lubatakse eksamiruumi siseneda. See tähendab, et kui kaitsmise aeg on 10.30, siis lubatakse kutse taotlejal eksamikeskkonda sisse logida alates 10.25. Kui hindajatel pole rohkem küsimusi ja kaitsmine on lõppenud, tuleb keskkonnast lahkuda.

Korraga osalevad kaitsmisel ainult hindajad ja kutse taotleja.
Kutse taotlejal ei ole lubatud kaitsmise ruumi kaasata teisi inimesi. Kui kaitsmine toimub koduses keskkonnas, siis palume kodustel leida 30 minutiks tegevus mõnes teises ruumis.
Juhul, kui kaitsmiseks kasutatakse kooli arvutit, siis palume leida võimalus, kus kutse taotleja saab kaitsmise ajal olla arvuti ees üksinda.

Kutse andja salvestab portfoolio kaitsmise. Seda salvestust kasutatakse ainult võimalike arusaamatuste lahendamiseks ja vajalike täpsustuste tegemiseks. Kutse taotlejal on oma kaitsmise salvestamine keelatud. Juhul, kui seda tehakse on hindajatel õigus kaitsmine lõpetada ning lugeda eksam mitte sooritatuks. Kui peale kaitsmist ja kutse omistamist selgub, et on olemas salvestus vms, ning pole järgitud kutse andja ettekirjutusi, rakendatakse kutseseaduse § 22 (1), mis ütleb: 1) kutsetunnistus on saadud pettuse tee.

Portfoolio

Portfoolio luuakse digitaalselt.
Sobib:
• blogi,
• veebileht,
Ei sobi eraldi failidena edastatud materjal, Word, Ecxel jms. Siia alla kuulub ka kaustad, mis
koosnevad eraldi kaustadest n Dropbox, Google drive, Onedrive jt.
Visuaalne materjal võib olla nii fotode kui videotena. Lisakirjeldused võib esitada nii kirjalikult kui helifailina. Arvesse läheb ka tegevusi kirjeldava video tekst. Fotod ja videod peavad olema selged, kui ei pea olema professionaalselt üles filmitud. Helifail peab olema selge ning hästi kuulatav.
Portfoolio peab olema üks tervik, kus teemad on jagatud peatükkideks.

Portfoolio ei pea olema kõigile veebis kättesaadav. Autor teeb soovi korral portfoolio nähtavaks ainult hindamise ajaks või edastab komisjonile paroolid või muu, mis tagab juurdepääsu.

Portfoolio peatükke võib ja on soovitav omavahel ühendada. Näiteks juuste lõikamine ja värvitöö on tehtud ühele kliendile ning visuaalne materjal on videos või pole muul põhjusel võimalik lõikust värvimisest eraldada. Sellisel juhul paigutatakse sama video mõlemasse peatükki. Kui lisatud on ka tekst, siis see poolitatakse vastavalt teemale.

Praktiliste tööde lõpptulemused ei pea vastama algselt plaanitule, kui juuksur oskab välja tuua aspektid, miks teenus ei õnnestunud või miks ta muutis algset plaani, loetakse see positiivseks tulemuseks.

Lõikuste juurde tuleb lisada lõikusjoonised ja soengute juurde soenguplaanid.

Vastavalt juuksur, tase 5 kutsestandardile, peab portfoolio sisaldama järgmisi eristuvaid peatükke:

Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine
Naiste juuste lõikamine
Meeste juuste lõikamine. Habemeajamine ja habeme kujundamine
Juuksestruktuuri püsimuutmine
Juuste värvimine
Soengu kujundamine
Koolitustel osalemist tõendavad tunnistused
Juhendamine ja juhtimine
Autori tutvustus

Kliki: https://juuksurpotfoolio.wordpress.com/autori-tutvustus/

Portfoolio vormistuse näidis

Kliki: https://juuksurpotfoolio.wordpress.com/

Hindamiskriteeriumid

Kompetentsid ja
tegevusnäitajad
kutsestandardis
HindamiskriteeriumidHindamismeetodidPõhjendused/märkused
B.2.1 Juuste ja peanaha
pesemine ja hooldamine
1. määratleb kliendi peanaha ja
juuste (tervisliku) seisundi,
2. valmistab töökoha ette kliendi
juuste ja peanaha pesemiseks
ning valib pesemiseks sobivad
tooted lähtuvalt teenuse
iseloomust ning kliendi juuste ja
peanaha seisundist;
3. peseb juukseid ja peanahka,
kasutades masseerivaid
pesemisliigutusi;
4. teeb pikemaajalise mõjuga
juuksehooldusi (sh
keratiinhooldus, juuste
lamineerimine), arvestades
kliendi juuste seisundit ning
eelnevat töötlusastet;
5. teeb pikemaajalise mõjuga
peanahahooldusi (sh juuste
väljalangemist 3 pärssivad,
juuksekasvu soodustavaid ja
kõõmavastaseid hooldusi),
arvestades kliendi peanaha
seisundit; nõustab klienti koduste
hooldustoodete valikul, lähtudes
pikemaajalise juukse- ja
peanahahoolduse spetsiifikast.
1. määratleb kliendi juuste ja
peanaha hetkeseisu;
2. küsib määratlusest tulenevaid
küsimusi hoolduse planeerimise eesmärgil;
3. tunneb juuste ehitustja
nahaanatoomiat;
4. tunneb juuksehooldustooteid
ja nende mõju;
5. planeerib hoolduste ajalise
kava;
6. kirjeldab valitud tegevuste
lõpptulemust ja nõustab
klienti.
PortfoolioHindamiseks on portfoolio ja
selleks tuleb kogu kriteeriumitele
vastav info anda edasi
võimalikult täpse sõnastuse ja
visuaalse materjali abil.
B.2.2 Juuste lõikamine
1. selgitab konsultatsiooni käigus
välja kliendi soovid, vajadused,
võimalused ja isikupära;
2. koostab ja kombineerib
juukselõikuse kavandi, lähtudes
moesuundadest ja
disainipõhimõtetest (vorm,
tekstuur, kompositsioon);
3. konstrueerib ja lõikab juuksed,
arvestades kliendi näo ja pea kuju,
juuste pikkust ja tekstuuri,
kasutades erinevaid
lõikustehnikaid.
1. kirjeldab ja näitlikustab kliendi soove ja tema anatoomilisi
iseärasusi ning isikupära;
2. esitleb juukselõikuse
vormide tundmist juukselõikuste
kirjeldamisel;
3. kasutab erinevaid juukselõikustehnikaid;
4. konstrueerib juukselõikuse;
5. joonistab juukselõikusskeemi, milles on esindatud lõikusjoon,
jaotusjoon(ed), tõstenurk,
lõikuse kujundlik joon;
6. kirjeldab ja näitlikustab,
kuidas teostas juukselõikuse
arvestades kliendi näo ja pea
kuju, juuste pikkust ja tekstuuri,
kasutades erinevaid lõikustehnikaid.
PortfoolioHindamiseks on portfoolio ja
selleks tuleb kogu kriteeriumitele
vastav info anda edasi
võimalikult täpse sõnastuse ja
visuaalse materjali abil.
B.2.3 Habemeajamine ja
lõikamine
1. lõikab habet ja vuntse,
kujundades neid vastavalt
kliendi näo kujule, karvakasvu
eripärale ja kliendi soovile ning
kasutades lõikusele vastavaid
töövahendeid;
2. peseb ja hooldab habet,
vastavalt kliendi näonaha
seisundile; viimistleb habeme,
kasutades vastavaid hooldus- ja
viimistlusvahendeid;
3. valmistab näonaha habeme
ajamiseks ette, vastavalt naha
seisundile ja habemekarva
struktuurile; ajab habet,
kasutades erinevaid
habenoavõtteid;
4. teeb näonaha
järelhooldust, kasutades sobivaid
hooldusvahendeid;
5. soovitab kliendile tooteid
koduseks habeme ja vuntside
hoolduseks.
1. kirjeldab ja näitlikustab,
kuidas lõikas habet ja vuntse,
kujundades neid vastavalt
kliendi näo kujule, karvakasvu eripärale ja kliendi soovile ning
kasutades lõikusele vastavaid
töövahendeid;
2. kirjeldab ja näitlikustab habeme
pesu ja hooldust vastavalt kliendi
näonaha seisundile;
3. viimistleb habeme, kasutades vastavaid hooldus- ja viimistlusvahendeid;
4. kirjeldab ja näitlikustab, kuidas
valmistab näonaha habeme
ajamiseks ette, vastavalt
naha seisundile ja
habemekarva struktuurile;
5. ajab habet, kasutades
erinevaid habenoavõtteid;
6. teeb näonaha järelhooldust,
kasutades sobivaid hooldusvahendeid;
7. Kirjeldab, milliseid tooteid soovitas koduseks hoolduseksja miks.
PortfoolioHindamiseks on portfoolio ja
selleks tuleb kogu kriteeriumitele
vastav info anda edasi
võimalikult täpse sõnastuse ja
visuaalse materjali abil.
B.2.4 Juuksestruktuuri
püsimuutmine
1. valib sobiva suurusega lokirullid vastavalt kliendi juuste tüübile ja eelnevale töötlusastmele;
2. kasutab erinevaid rullide keeramise tehnikaid, arvestades soovitud lõpptulemust;
3. valib ja kasutab sobivaid eelhooldustooteid lähtuvalt juuksestruktuurist;
4. valib ja kasutab püsiloki vedelikke
vastavalt juuksestruktuuri omadustele ja eelnevatele
töötlustele, arvestades
juuksestruktuuri muutusi
keemiliste reaktsioonide käigus;
5. kasutab lokivedelikku ja
kinnitusainet vastavalt kasutusjuhendile;
6. valib sobiva sirgendusaine
vastavalt kliendi juuste tüübile ja
eelnevale töötlusele;
7. valib ja kasutab sobivaid
eelhooldustooteid lähtuvalt
juuksestruktuurist;
8. sirgendab juuksed, jälgides tootja
kasutusjuhendit ja arvestades
soovitud lõpptulemust;
9. kasutab kinnitusainet vastavalt
kasutusjuhendile;
10. teeb järelhooldust, arvestades
juuksestruktuuri; soovitab
koduseks hoolduseks
juuksehooldustooteid.
1. kirjeldab ja näitlikustab töövahendite valiku lähtuvalt kliendi juustes ja soovitud tulemusest;
2. kirjeldab ja näitlikustab
töövahendite valikut lähtuvalt
kliendi juustest ja soovitud
tulemusest;
3. kirjeldab ja näitlikustab
töövahendite valiku
järelhoolduseks ning soovitab
tooteid koduseks kasutamiseks.
PortfoolioHindamiseks on portfoolio ja
selleks tuleb kogu kriteeriumitele
vastav info anda edasi
võimalikult täpse sõnastuse ja
visuaalse materjali abil.
B.2.5 Juuste värvimine
1. soovitab kliendile
värvilahendust, lähtudes tema
isikupärast, moesuundadest ja
värvusõpetuse põhimõtetest;
2. valmistab värvimise segu,
arvestades juuste tumedusastet,
loomulikku pigmenti,
juuksestruktuuri omadusi ja
eelnevaid töötlusi;
3. värvib juukseid, kasutades
erinevaid mitmevärvitehnikaid;
kannab värviskeemi järgi
värvisegu juustele, järgides
kasutusjuhendit ja arvestades
soovitud tulemust;
4. loputab värvisegu juustest,
kasutades sobivat šampooni;
5. neutraliseerib juuksed, vastavalt
juuksestruktuurile;
6. soovitab kliendile sobivaid
hooldustooteid.
1. näitlikustab ja kirjeldab
värvilahenduse valikut lähtuvalt
kliendist, moesuundadest,
värviõpetuse põhimõtetest;
2. näitlikustab ja kirjeldab
värvisegu valmistamist lähtudes
juuste tumedusastmest,
juuksestruktuurist ja eelnevatest
töötlustest;
3. näitlikustab ja kirjeldab
värvimise protsessi kasutades
erinevaid tehnikaid;
4. kirjeldab pigmentide
esiletoomist ja neutraliseerimist;
5. kirjeldab ph tasakaalustamist teostatud värviprotseduuri järgselt.
PortfoolioHindamiseks on portfoolio ja
selleks tuleb kogu kriteeriumitele
vastav info anda edasi
võimalikult täpse sõnastuse ja
visuaalse materjali abil.
B.2.6 Soengu kujundamine
1. keerab rulle vastavalt
skeemile, juuste lõikusele,
pikkusele ja näo kujule ning
kliendi soovile;
2. kujundab rullisoengu, kasutades erinevaid töövahendeid ja viimistlustooteid ning lähtudes
disainipõhimõtetest (vorm,
tekstuur, kompositsioon)
teeb föönisoenguid vastavalt
lõikusele, kasutades erinevaid
tehnikaid, töövahendeid ja
viimistlustooteid ning lähtudes
disainipõhimõtetest (vorm,
tekstuur, kompositsioon);
3. tõstab soengupõhja vastavalt lõikusele, andes soengule kohevuse ja püsivuse; töötleb juukseotsi,
andes neile lokilisuse või
sileduse;
4. teeb ülespandud soenguid,
kasutades sobivaid
töövahendeid, -tehnikaid,
soenguproteese ja -lisandeid;
5. teeb erinevatele ajastutele
(muistne Rooma, Egiptus ja
Kreeka, keskaeg, renessanss,
barokk, rokokoo, 19.-21. sajand)
iseloomulikke soenguid,
kasutades sobivaid tehnikaid ja
töövahendeid;
6. loob kollektsiooni
ajastusoengutest.
1. näitlikustab ja kirjeldab
rullide keeramise tehnikaid teostatud
soengute põhjal, märkides ära ka näo kuju, kliendi soovi;
2. selgitab erinevate viimistlusvahendite kasutamist ja eesmärki;
3. näitlikustab ja kirjeldab
föönisoengu tegemise käiku,
töövahendeid, viimistlusvahendeid ja
disainipõhimõtteid;
4. koostab soenguplaani
näitlikustab ja kirjeldab
ülespandud soengu tegemise
käiku, töövahendeid, tehnikaid,
viimistlusvahendeid ja
disainipõhimõtteid;
5. on valmis kirjeldama intervjuu
käigus erinevate ajastute
soengute eripärasid.
PortfoolioHindamiseks on portfoolio ja
selleks tuleb kogu kriteeriumitele
vastav info anda edasi
võimalikult täpse sõnastuse ja
visuaalse materjali abil.
B.2.7 Klienditeenindus
1. loob positiivse kontakti ja
juhatab kliendi eenindussaali;
2. selgitab välja kliendi soovi ning
tema peanaha ja juuste seisundi;
3. nõustab klienti teenuse valikul,
lähtudes peanaha ja juuste
seisundist ja kliendi soovist;
4. selgitab kliendile võimalikke
teenusega kaasnevaid peanaha ja
juuste seisundit mõjutavaid
ohutegureid;
5. nõustab klienti juuste
igapäevase hoolduse erinevate
võimaluste osas, lähtudes tehtud
teenusega;
6. tutvustab ja soovitab
juuksehooldus- ja
viimistlustooteid koduseks
kasutamiseks ja teeb lisamüüki;
7. lõpetab teenindussituatsiooni
positiivselt ja võimalusel lepib
kokku järgmise teenuse aja.
Oskab lahendada
klienditeenindussituatsioone ja teeninduse eripärasid kirjeldavaid ülesandeid ning tuua näiteid tööelust puudutades teemasid nagu kliendi vastuvõtt, soovituslikmüük, personaalne soovitamine, teenindussituatsiooni lõpetamine.
PortfoolioHindamiseks on portfoolio ja
selleks tuleb kogu kriteeriumitele
vastav info anda edasi
võimalikult täpse sõnastuse ja
visuaalse materjali abil.
B.2.8 Juhendamine ja juhtimine
1. juhendab ja nõustab väiksema
kogemusega kolleege, sh
praktikante, pakub abi tekkinud
probleemide lahendamisel;
2. jälgib juhendatava tööd ja annab selle kohta tagasisidet;
3. planeerib turundustegevused, lähtudes salongi kontseptsioonist;
4. koostab püsikliendiprogramme ja haldab kliendibaasi; kaasab salongi
töötajaid arendustegevustesse;
5. koostab salongi eelarve,
arvestades kulusid ja tulusid;
6. järgib eelarve täitmist;
7. broneerib juuksuriteenuste aegu,
lähtudes protseduuride ajakulust
ja töögraafikust;
8. vajadusel teavitab klienti broneeringu muutustest;
9. kujundab teenuste hinnad, lähtudes sisseostuhindadest,
tegevuskuludest ja turusituatsioonist; 10. planeerib müügikampaaniaid, arvestades laoseisu, hooaega jm;
11. koostab töö- ja puhkusegraafikuid, lähtudes õigusaktidest ja salongi
vajadustest;
12. selgitab välja töötajate koolitusvajaduse ja organiseerib töötajate koolitamise;
13. organiseerib vajalike töö- ja kulumaterjalide hankimise
1. annab ülevaate ühest
tegevusest:
Salongijuht, tiimijuht,
projektijuht, loovjuht, juhendaja,
koolitajana
PortfoolioHindamiseks on portfoolio ja
selleks tuleb kogu kriteeriumitele
vastav info anda edasi
võimalikult täpse sõnastuse ja
visuaalse materjali abil.