KUTSEEKSAMI HINDAMISJUHEND BARBER, TASE 4

Osakutse

Kutsestandardi nimetus „Juuksur, tase 4“

EQF tase 4 

KUTSEEKSAMI HINDAMISJUHEND

1. ÜLDINE INFORMATSIOON

Hindamisjuhend on koostatud Barber, tase 4 osakutse hindamiseks.

Hindamise viib läbi kutsekomisjoni poolt moodustatud hindamiskomisjon. Hindamist viib läbi hindamiskomisjon, milles on esindatud töömaailma ja barberkoolitajate esindajad. Hindamiskomisjon on vähemalt kolme liikmeline. Barber osakutse eksam toimub vähemalt 1 kord aastas. Toimumise aeg lepitakse kokku 3 kuud enne eksamit. Hindamist viiakse läbi kutse andja poolt kutseeksamikeskuseks tunnustatud kutseõppeasutuses või barbershopis.

Barber, tase 4 osakutse kompetentsuse hindamine viiakse läbi 1 etapis. 

Ülesannete sooritamisega tõendab taotleja järgmisi kompetentse vastavalt:

 1. Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine
 2. Juuste lõikamine
 3. Juuste värvimine
 4. Habeme ja vuntside lõikamine
 5. Klienditeenindus
 6. Administreerimine ja tegevuse korraldamine

Eksamil osalemise eeldus:

 • Läbitud erialane koolitus/kursus
 • Esitatud taotlus www.juuksuriteuhendus.ee/kutseandmine
 • Tasutud eksamil osalemise tasu 150.- (va kutsekooli lõpetajad)

Hindamiskomisjon on kolme liikmeline, kellest kaks töötavad igapäevaselt barberina barbersopis ning üks on juuksur, kes omab kutsetaset 5.

Eksam kuulutatakse välja minimaalselt 2 korda aastas. Eksam toimub töökeskkonnas, milleks on kaks barbershoppi Tallinnas.

Kompetentsid ja tegevusnäitajad kutsestandardisHindamiskriteeriumidHindamismeetodidPõhjendused/märkused
B.2.1 Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine Praktiline töö 
1. määratleb kliendi peanaha ja juuste (tervisliku) seisundi, vajadusel soovitab hooldustooteid; 2. valmistab töökoha ette kliendi juuste ja peanaha pesemiseks; 3. valib pesemiseks sobivad tooted lähtuvalt teenuse iseloomust ning kliendi juuste ja peanaha seisundist; 4. peseb juukseid ja peanahka, kasutades masseerivaid pesemisliigutusi; 5. hooldab juukseid ja peanahka, kasutades vastavaid hooldustooteid, lähtudes kliendi juuste ja peanaha seisundist ning eelnevast töötlusastmest; 6. soovitab kliendile tooteid koduseks juukse- ja peanaha hoolduseks.1. Määrab kliendi peanaha ja juuste tervisliku seisundi ning fikseerib selle töölehel; 2. kujundab töökoha vastavalt peanahahoolduse ja pesemise protseduuridele; 3. valib kliendi juuste pesemiseks ning juuste ja peanaha hooldamiseks sobivad tooted vastavalt töölehel fikseeritud seisundile; 4. kasutab masseerivaid pesemisliigutusi kliendi pead pestes; 5. kasutab hooldustooteid vastavalt töölehel fikseeritud peanaha ja juuste seisundile hooldustooteid; 6. soovitab kliendile sobivad tooteid koduseks juuste ja peanaha hoolduseks.    
B.2.2 Juuste lõikamine   Praktiline töö 
1. koostab ja kombineerib juukselõikuse skeemi, lähtudes juukselõikuse neljast põhivormist (massiivne, ühtlane järgulisus, kasvav järgulisus ja gradueeritud), pea anatoomilistest jaotustest ja juuste kasvualast; 2. selgitab konsultatsiooni käigus välja kliendi soovid, vajadused, võimalused ja isikupära; 3. lõikab vastavalt skeemile, arvestades kliendi näo ja pea kuju, juuste pikkust ja tekstuuri ning kasutades nelja põhivormi, barberlõikustele omaseid lõikusstiile ja lõikusele vastavaid töövahendeid1. nõustab klienti ja soovitab sobivaima lõikuspikkuse, lähtuvalt tema näo- ja peakujust ning arvestades juuksetekstuuri; 2. valib sobiva lõikusvormi ja põhjendab komisjonile oma valikuid; 3. konstrueerib eest- ja külgvaates lõikusjoonise peakujudele paberil, märkides ära kontuurjooned, jaotusjooned, juuksesalgu tõstenurgad, lõikusjooned ja lõikuse kujundliku joone; 4. lõikab juuksed vastavalt esitatud lõikusjoonisele (muudatused võib vajadusel teha joonises peale töö lõppu);  5. esitleb juukseid lõigates kindlaks määratud juukselõikustehnikaid. 5. esitab lõikuse kontrollimiseks komisjonile enne föönisoengu/viimistluse tegemist  
B.2.3 Habeme ja vuntside lõikamine Praktiline töö 
1. lõikab, sh ajab, habet ja vuntse, kujundades neid vastavalt kliendi näo kujule, karvakasvu eripärale ja kliendi soovile ning kasutades lõikusele vastavaid töövahendeid; 2. peseb ja hooldab habet, vastavalt kliendi näonaha seisundile; 3. viimistleb habeme, kasutades vastavaid hooldus- ja viimistlustooteid 4. soovitab kliendile tooteid koduseks habeme ja vuntside hoolduseks1. valib kliendile sobiva habeme ja vuntside kuju; 2. hooldab habet ja lõuapiirkonda, vastavalt kliendi näonaha seisundile; 3. lõikab, ajab ja kujundab habet ja vuntse vastavalt valitud kujule ja lõpptulemusele, kasutades vastavaid töövahendeid; 4. viimistleb habeme ja vuntsid, soovitab kliendile tooteid koduseks habeme ja vuntside hoolduseks.    
B.2.5 Juuste värvimine   Praktiline töö ja vastamine küsimustele/ülesannetele 
1. valmistab värvimise segu, arvestades juuste tumedusastet, loomulikku pigmenti, juuksestruktuuri omadusi ja eelnevaid töötlusi; 2. kannab värviskeemi järgi värvisegu juustele, järgides kasutusjuhendile ja arvestades soovitud tulemust; 3. loputab värvisegu juustest, kasutades sobivat šampooni; 4. neutraliseerib juuksed, vastavalt juuksestruktuurile; 5. soovitab kliendile sobivaid hooldustooteid1. kirjeldab, vastavalt hindajate antud ülesandele kliendile värvisegu valmistamist arvestades juuste tumedusastete, pigmenti, struktuuri ja eelnevaid töötlusi 2. kirjeldab värvisegu juustele kandmise protsessi. 3. kirjeldab värvisegu mahapesemise ja juuste järeltöötluse protsessi. 4. soovitab kliendile sobivaid hooldustooteid  
B.2.7 Klienditeenindus   Praktiline töö 
1. loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindussaali; 2. selgitab välja kliendi soovi ning tema peanaha ja juuste seisundi; nõustab klienti teenuse valikul, lähtudes peanaha ja juuste seisundist ja kliendi soovist; 3. selgitab kliendile võimalikke teenusega kaasnevaid peanaha ja juuste seisundit mõjutavaid ohutegureid; 4. nõustab klienti juuste igapäevase hoolduse erinevate võimaluste osas, lähtudes tehtud teenusega; 5. tutvustab ja soovitab juuksehooldus- ja viimistlustooteid koduseks kasutamiseks ja teeb lisamüüki; 6. lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt ja võimalusel lepib kokku järgmise teenuse aja.1. Võtab kliendi vastu, tutvustab ennast ja juhatab kliendi teeninduskohale; 2. määrab kliendi peanaha ja juuste seisukorra ning selgitab välja kliendi ootused ja soovi; 3. küsitleb klienti seoses allergiate ja tervisliku seisundiga; 4. kirjeldab ohutegureid, mis võivad kaasneda ebaõigete hooldustoodete kasutamise tagajärjel ning oskab neid kliendile selgitada; 5. nõustab klienti juukselõikuse valikul; 6. soovitab kliendile koduseks kasutamiseks hooldustooteid tulenevalt juuste ja peanaha olukorrast ning viimistlustooteid vastavalt kliendi viimistlustulemuse soovile, teeb lisamüüki; 7. Küsib kliendilt tagasisidet iga teenuse etapi kohta eraldi; 8. soovitab uue aja broneerimist.  
B.2.8 Administreerimine ja tegevuse korraldamine Praktiline tööKoolis tõendatud
   Koolis sooritatud praktiline töö tõendatud dokumendi või mooduli hindega
B.2.9 Juuksuri kutset läbiv kompetents Seotud praktilise tööga 
1. suhtleb kliendiga viisakalt ja järgib klienditeeninduse head tava, arvestades salongis kokkulepitud teenindusstandardeid; 2. järgib eetika- ning konfidentsiaalsuse põhimõtteid 3. kasutab ressursse säästvalt; 4. kasutab ergonoomilisi töövõtteid; 5. hoiab oma töökoha korras ja puhtana; 6. oskab eesti keelt tasemel B1 ja valdab erialast inglisekeelset terminoloogiat 7. kasutab arvutit vastavalt Arvuti kasutamise oskuste baasmoodulile Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus ja Tabelitöötlus ning standardmoodulile Esitlus1. Suhtleb kliendiga klienditeeninduslikke reegleid ja tavasid silmas pidades; 2. tagab kliendilt saadud info konfidentsiaalsuse; 3. kasutab töömaterjale optimaalses koguses vältides ülejääke; 4. valib asendi, mis on ergonoomiline; 5. koristab põrandalt juuksed jms iga tööoperatsiooni lõppedes; 6. suhtleb eesti ja inglise keeles erialatermineid kasutades; 7. demonstreerib arvuti kasutamise oskust klientidega suhtlemisel, lihtsamate raamatupidamislike tegevuste teostamisel ning esitluste koostamisel.  

2. HINDAMISÜLESANDED JA HINDAMISE KORRALDUS

Barber osakutse eksami eesmärgiks on tõestada, et kutse taotlejal on olemas tehnilised oskused ja teadmised osutamaks kvaliteetset barberteenust.

Kutse taotleja peab eksamil esitlema järgnevaid oskusi:

 • Juuste lõikamine
  • Juuste lõikamine masinaga
  • Juuste lõikamine kasutades masina-kammi tehnikat
  • Juuste lõikamine kasutades kammi-kääri tehnikat
  • Juuste lõikamine kasutades sõrmede pealt lõikamise tehnikat
  • Juukselõikusskeemi tegemine
 • Juukselõikuse viimistlus
  • Viimistlusvahendi valimine
  • Fööni ja viimistlusvahendi kasutamine lõppeesmärgi (lõppviimistluse) saavutamiseks
 • Juuste – ja nahahooldus
  • Nahatüübi määratlemine ja tootevalik vastavalt sellele
  • Töövõtete ja tegevuste valik nahatüübist ja olukorrast lähtuvalt
 • Habemeajamine ja kujundamine (2 tööd)
  1. Habeme kujundamine vastavalt kliendi soovile, habeme eripäradele ja sobivusele
  2. Habemeajamine kasutades 14 erinevat habemeajamise võtet/suunda ja vahendeid ning tooteid (vaht, geel, nuga, kuum käterätt jt). Nahaiseärasuste puhul, näiteks sünnimärgid jms, on õigus kasutada pardlit vms nendes piirkondades.
 • Klienditeeninduslike situatsioonide lahendamine
  • Korrektne kliendisuhtlus kogu teenuse ajal

Kutse taotleja peab eksamil esitlema järgnevaid teadmisi. Neid teadmisi ei pea esitlema praktilise tegevuse käigus. Kutse taotleja peab olema valmis vastama eksamikomisjoni küsimustele, mis puudutavad järgmisi teemasid:

 1. Värviteooria alused
 2. Töö korraldus ja administreerimine
Eksam

Kutse taotleja toob eksamile oma kliendi(id). Kõiki oskusi võib teostada ühel ja samal kliendil või kutsuda iga oskuse esitlemiseks erinev klient. Siinkohal tuleb tähele panna, et iga oskuse demonstreerimine peab lõppema lõppviimistlusega ehk alati tuleb teha korralik juukselõikus/habemetöö ja see ka viimistleda.

Eksam algab kell 10.00 ja lõppeb kell 16.00. Selle aja sees tuleb demonstreerida eeltoodud /eelloetletud oskusi. Hindamiskomisjonil on õigus anda juurde lisaaega, kui see on põhjendatud.

Soovitav on teostada 4 tööd, mis peavad sisaldama neid tegevusi otsast lõpuni:

 1. Lühike juukselõikus, mis sisaldab skinfade stiilis lõikust
 2. Pikem juukselõikus – lõpptulemuse pikkus külgede ja kaela juuksekasvupiiril minimaalselt 1.5cm
 3. Habeme kujundamine – lõpptulemuse pikkus vähemalt 1 cm
 4. Habemeajamine (wetshave) teostada habemel mitte pealael ja kuumade rätikutega

Juukselõikused tuleb teostada 90 minuti jooksul, habemetööd 60 minuti jooksul. Lubatud on eksamitöö kiirem sooritamine. Võib teha samal kliendil. N. alguses habeme kujundamine ja siis habemeajamine. N. alguses pikem juukselõikus ja siis lühike.

Lõikusjoonisel/skeemil on toodud välja lõikusjoon, jaotusjooned, salgu tõstenurk ja lõikuse kujundlik joon. Masinatööd kirjeldatakse skeemil millimeetrite abil ehk märgitakse alles jäävate juuste pikkus millimeetrites vastavas piirkonnas. Kui töölehel nimi ja kuupäev puudub võib hindamiskomisjon lugeda töölehe puudulikuks/mitte esitatuks. Lõikuse loomisel tuleb arvestada modelli/kliendi pea- ja näokujuga.

Kutse taotleja saabub eksamile oma töövahenditega. Riietus on mugav, tumedates toonides ja sobib tööks barbershopis.

NB! Eksam on oluline sündmus.

Eksamitöö tutvustamine eksami hindajatele
Enne alustamist

Kutse taotleja kutsub komisjoni oma töökoha juurde. Klient istub klienditoolis ja on kaetud kliendikattega. Kutse taotleja tutvustab, millist eksamitöö osa(sid) ta hakkab sooritama ehk mida hakkavad hindajad hindama selle töö puhul. Kutse taotleja peab olema valmis analüüsima kliendi juukseid ja peanaha seisukorda. Lisaks tuleb esitleda lõikuse puhul lõikus joonis ja habemetöö puhul töökava.

Lõikusjoonisel/skeemil on toodud välja lõikusjoon, jaotusjooned, salgu tõstenurk ja lõikuse kujundlik joon. Masinatööd kirjeldatakse skeemil millimeetrite abil ehk märgitakse alles jäävate juuste pikkus millimeetrites vastavas piirkonnas. Kui töölehel nimi ja kuupäev puudub võib hindamiskomisjon lugeda töölehe puudulikuks/mitte esitatuks. Lõikuse loomisel tuleb arvestada modelli/kliendi pea- ja näokujuga.

Töö sooritamise ajal

Hindajad ei pea viibima kogu eksamitöö teostamise ajal eksamiruumis. See tähendab, et nii eksamitöö ajal või pärast võivad hindajad esitada täpsustavaid küsimus teostamise kohta.

Kui eksami sooritajal tekib tööd teostades küsimusi või ilmnevad eksamitöö teostamist segavad ajaolud, tuleb sellest koheselt anda hindajatele märku, näiteks tõstes käe.

Kui eksamitöö on valmis

NB! Valmis juukselõikust hinnatakse kaks korda.

Kui eksamitöö on valmis, kutsub eksami sooritaja hindamiskomisjoni oma tööd hindama. Hindamise ajaks peab lõikus olema lõpetatud, lõigatud juuksekarvad maast ja kliendilt ära pühitud ning töökoht korrastatud.

Juukselõikuse puhul hinnatakse esmalt lõikust ilma viimistluseta märjalt. Seejärel annab hindamiskomisjon loa lõikus viimistleda ning viimistluse järgselt antakse lõpphinne.

Hindamiskomisjonil on õigus küsida lisaküsimusi nii eksamitöö soorituse kohta kui ka värviteooria, klienditeeninduse, kliendi naha ja juuste ning töö organiseerimise kohta.

Kutse taotleja võib eksamitöös teha muutusi vastavalt kliendi erisoovile, aga ta on kohustatud sellistele otsustele tähelepanu juhtima ja põhjendama, miks ta seda tegi. Kui see jäetakse põhjendamata, loevad hindajad selle veaks.

Eksamitulemused teatatakse 4-5 tööpäeva jooksul.