KUTSEEKSAMI HINDAMISJUHEND JUUKSUR, TASE 4

Sellel lehel on väljavõte dokumendist. Lae alla kogu pdf:

Pea meeles! Eksamil hinnatakse tavapärast salongitööd. Taunitav on tegutsemine “klient käskis/klient soovis” stiilis. Kutsetasemele vastav juuksur kuulab kliendi soovi ja lisab oma nõuande parima tulemuse saavutamiseks.

1. ÜLDINE INFORMATSIOON

Hindamisjuhend on koostatud juuksur, tase 4 kutse hindamiseks. Hindamise viib läbi kutsekomisjonipoolt moodustatud hindamiskomisjon. Hindamist viib läbi hindamiskomisjon, milles on esindatud töömaailma ja koolitajate esindajad. Hindamiskomisjon on vähemalt kolme liikmeline.

Juuksurite kutseeksam toimub kaks korda aastas. Toimumise aeg lepitakse kokku 3 kuud enne eksamit. Hindamist viiakse läbi kutse andja poolt kutseeksamikeskuseks tunnustatud kutseõppeasutuses või juuksurisalongis.

Juuksur, tase 4 kutse kompetentsuse hindamine viiakse läbi 3 etapis:

I etapp – Koolis tõendatud/ hinnatud kompetentsid. Korrektselt esitatud õpimapp annab õiguse teha teooriatest ehk etapp II (võib esitada nii pdf kui sites.google.com veebilehena)

II etapp – Teooria  elektroonne test. Testi positiivne sooritamine annab õiguse annab osaleda praktilisel eksamil ehk etapp III

III etapp – Praktiline töö (nais- ja meestöö) määratud ajal

Ülesannete sooritamisega tõendab taotleja järgmisi kompetentse vastavalt:

I Koolis tõendab taotleja kompetentsid:

1.   Habeme ja vuntside lõikamine ja kujundamine

2.   Püsiloki tegemine

3.   Soengu kujundamine (osaline tõendamine)

4.   Administreerimine ja tegevuse korraldamine – kutsetaseme taotleja esindaja/õpetaja kinnitab, et taotlejal on olemas antud kompetents

II Teooria elektroonse testiga tõendab taotleja kompetentsid:

1.   Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine

2.   Juuste lõikamine

3.   Püsiloki tegemine

4.   Juuste värvimine

5.   Soengu kujundamine

Testis on ca 71 küsimust, mis on erineva väärtusega. Positiivse tulemuse jaoks peab olema 80% vastatud õigesti

III Praktilise tööga tõendab taotleja kompetentsid:

1.   Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine

2.   Juuste lõikamine

3.   Juuste värvimine 4.   Soengu kujundamine

3.HINDAMISÜLESANDED JA HINDAMISE KORRALDUS

I etapp – Koolis tõendatud/ hinnatud kompetentsid.

I Etapp toimub koolis õppetöö käigus või õppetöö lõpus.

Kõik kompetentsid peavad olema  esitletud klientide peal, harjutuspeade kasutamine pole lubatud.

Kool või kutse taotleja esitab kutse andjale hiljemalt kaks nädalat (kui ei ole kokku lepitud teisiti) enne II etappi tõendatud kompetentse kinnitavad dokumendid:

1.   Habeme ja vuntside lõikamine ja kujundamine koos viimistlusega. Foto enne ja pärast. Lisada töökäik ja töövahendite valik koos põhjendusega. Habe peab olema lühenenud 1 cm

2.   Püsiloki tegemine. Foto enne ja pärast. Kokku foto. 1 foto enne töö alustamist, 1 foto keemilise loki rullidega, 1 foto loki tulemus märjad juuksed ja 1 foto loki tulemus kuivad juuksed, mis on seatud soengusse. Lisada töökäik sh ka kliendi juuste ja peanaha analüüs ning töövahendite valik koos põhjendusega. Lubatud on osaline lokk ja volüümi lokk.

3.   Soengu kujundamine (osaline tõendamine) Lisada töökäik ja töövahendite valik koos põhjendusega. Fotol pidulik  kinnine soeng. 80% juustest peavad olema kinni. Töö käigu juurde lisada ka, millisele pidulikule üritusele klient läheb. Soovitavalt lisatud ka viited riietusele jms.

Fotode minimaalne  suurus 600×600  pix. Fotol ei pea olema näha kliendi nägu. Teksti pikkus võimalusel mitte pikem kui 1500  tähemärki. Kutse taotleja teeb oma kolmest tööst, vastavalt eeltoodud nõuetele, pdf dokumendi – õpimapi, mille kool edastab enne eksamit kutse andjale ja annab nii omapoolse kinnituse, et tööd vastavad kutseeksamihindamisjuhendi nõuetele. Töömaailma kutse taotleja lisab dokumendile oma juhendaja k innituse tehtud tööde ja õppe vastavuse kohta.

NB! Kool/õpetaja või juhendaja annab garantii,  et õpimapis esitatud fotod ja töö käigu kirjeldused on tõesed ja ei ole kasutatud teise õpilase või juuksuri töid (plagiaat). Õpimappide läbi vaatamine õpetajate poolt on kohustuslik, ka siis, kui töö on tehtud välipraktika ajal (võib juurde lisada vastava märke), ja selle kohta esitatakse kutsekomisjonile ka allkirjastatult  kinnitatud protokoll. Protokoll allkirjastatakse digitaalselt ja saadetakse koos pdf õpimappidega või digitaalsete õpimapi linkidega kutse andjale.

Protokolli näidis: lisa 4

Plagiaat, kui loomevargus: Plagiaadi puhul loetakse eksam mitte sooritatuks.

II etapp – Teooria elektroonne test

Teooria elektroonne test toimub enne eksamit kindlaks määratud kuupäeval. Kõik kutse taotlejad teevad eksamit korraga samal päeval. Eksamit tehakse arvutiklassis.

Elektroonse eksami küsimused on avalikud, nendega saab tutvuda kutse andja kodulehel või saadetakse need koolile/kutse taotlejale meili teel.

Eksami sooritaja peab vastama vähemalt 85% küsimustest positiivselt. Madalama tulemuse puhul on eksam mitte sooritatud ning taotlejat ei lubata praktilisele eksamile. Teooriaeksami punkte ei liideta praktilise eksami punktidega.

III etapp – Praktiline töö (nais- ja meestöö) määratud ajal

• Praktilisele eksamile pääsevad kõik, kes on sooritanud teooriatesti positiivsele tulemusele sõltumata kogutud punktisummast. Korrektse teenindusprotsessi jälgimiseks võib grupi jagada kaheks. See lepitakse eksamikeskusega eelnevalt kokku.
• Eksami sooritaja saabub eksamile korrektsete musta värvi riietega, lubatud on kombinatsioon valgega. Jalatsid peavad olema mugavad, heas seisukorras ja puhtad. Saapad ja aiatöödeks loodud jalatsid ei ole lubatud.
• Eksami sooritaja ei kasuta ega too eksami ruumi oma telefoni, ega lahku ruumist.
• Iga osaleja toob eksamile kliendi, kes soovib juukseid värvida ja lõigata (naistöö) ja lõigata (meestöö). Kokku kaks klienti. Kliendid loositakse. Kui eksami sooritaja toob kaasa kliendi, kes ei vasta ette antud nõuetele või tema teenindamine nõuab rohkem aega, kui eksamiks on ette nähtud, on hindamiskomisjonil õigus alandada kliendi toonud eksami sooritaja eksami tulemust kui eksami sooritaja sellele viitab.
• Klient ei tohi anda eksami sooritajale nõu ega teda juhendada (juhendamiseks loetakse ka eelnevalt kokku lepitud värviretsepti/lõikusskeemi jms jagamine). Eksami ajal ei ole kliendil lubatud minna suitsetama.
• Eksami sooritaja annab käega märku, kui soovib, et hindamiskomisjon hindaks tema tehtud töölõiku, kui ilmnevad ootamatud asjaolud või on vaja ruumist lahkuda.
• Kui kutse taotleja ületab eksamitööd tehes ettenähtud aja ilma arvestatava põhjuseta, loetakse eksam mitte sooritatuks.
• Kui kutse taotleja väljub omavoliliselt eksamiruumist, eemaldatakse ta eksamilt ning eksam loetakse mitte sooritatuks.
• Kui kutse taotleja ei esita vajalikke tööosi kirjeldavaid töölehti, loetakse eksam mitte sooritatuks.
• Kutse taotleja juhendaja ei tohi eksami ajal viibida eksamiruumis, sekkuda hindamiskomisjoni töösse ega juhendada kutse taotlejaid.
• Hindamiskomisjonil on õigus eksam salvestada. Sellest informeeritakse kõiki osapooli ning kõigi osapoolte nõusolekul tehtud salvestist kasutatakse ainult hindamisega seotud eesmärgil.

Nõuded kliendile/modellile:

NAINE – min 15 cm (pealael) ja soovitavalt max (30cm pealaelt mõõdetuna) õlgadeni juustega*, kliendil võivad olla värvitud või naturaalsed juuksed tumedusastmete vahemikus 5-12. Kliendi kogu
juuksekasvu ala peab olema juustega kaetud. See tähendab, et tema soengus ei ole eelnevalt tugevalt lühendatud piirkondi (undercut).
MEES – juuste kasvuala peab olema kaetud juustega. Juukse pikkus miinimum 2 sentimeetrit külgedel ja 7 sentimeetrit pealael. Üle pea masinalõikus ei ole lubatud.

Klient teeb läbi muutuse (mitte stiilimuutuse).

Värvitöös peab olema kasutatud erinevaid värvitehnikaid (n. monepiece + juurevärv+toonija), kuid mitte kogu pea ulatuses. Värvida tuleb kogu juukse pikkus (kõik juuksed tuleb üle värvida), lubatud nii püsi- kui ka poolpüsivärvimine ning toonimine, samuti ka triibutamine, salgutamine ja värvide sujuvad üleminekud.

Eksamitöö on tavaline salongiteenus. Eksmail hinnatakse VALMISOLEKUT töötamaks juuksurina. Selle valmisoleku kinnitajaks on teadmiste, oskuste ning analüüsivõime olemasolu. Kui üks liidetavatest on 0, mõjutab see ka kogusummat.

Teenus algab kliendikonsultatsioonist. Lõikusjoonise ehk skeemiloomist alustatakse enne lõikamist, seda võib täiendada, muuta ja parandada lõikuse ajal. Lõikusjoonist kontrollitakse koos lõikusega. Lõikuse ja värvitöö kontroll toimub enne lõplikku viimistlust. Teenus lõppeb kliendi ära saatmise, koduse hoolduse soovituste ning müügitegevuse ja uue aja broneerimisega.**

*pikemate juuste puhul peab olema kindel, et antud kliendile on võimalik selle aja jooksul teenust osutada
**kui pole võimlaik teha müügitegevust ega broneerida uut aega, annab kutse taotleja kliendile ülevaate, millal on optimaalne aeg tulle värvi ja lõikust värskendama. N. see värvitulemus püsib 4 nädalat, peale seda on vaja seda värskendada.

Naistöö

 1. Eksami sooritaja viib kliendiga läbi intervjuu ja hindab tema juukseid vastavalt kriteeriumitele (vt ka Lisa 1). Oluline, et küsitaks neid küsimusi, mida on reaalselt vaja teada saada. Vestlus kliendiga peab olema orgaaniline, mõtestatud ja ei tohi sisaldada päheõpitud küsimusi. Hindaja ei tohi aduda, et intervjuu eesmärgiks on eksami sooritamine, mitte kliendile teenuse osutamine. Hindajad hindavad saadud infot, mitte vastavust näitena toodud lausetele. Konsultatsioon algab klienti vastuvõttes. Esmalt tuleb teada saada, mis on kliendi soov, milline on hetkeolukord ja kas kliendil on vastunäidustusi jne, kui aega napib, siis võib tooteeelistuste väljaselgitamise ja soovitused jätta näiteks selleks ajaks, kui kliendil on värv peas. See tähendab, et konsultatsiooni võib ära jagada kogu teenindusprotsessi peale va juuste lõikust, värvimist ja terviseriske puudutav osa. Kogutud info märgitakse kliendikaardile ja esitatakse hindajatele kui tööd kontrollitakse, kui varem selleks ei olnud võimalust.
 2. Eksami sooritaja täidab ära töölehe, kuhu märgib kõik tegevused, mida ta hakkab sooritama (Lisa 2). Tegevusi on lubatud töö käigus muuta, kuid eksami sooritaja peab oskama neid muutusi komisjonile põhjendada.
 3. Eksami sooritaja märgib igale töölehele oma nime ja perekonnanime ning eksami tegemise kuupäeva. Kui töölehel nimi ja kuupäev puudub võib hindamiskomisjon lugeda töölehe puudulikuks/mitte esitatuks.
 4. Lõikusskeemil peab olema:
  • Lõikusjoon
  • Jaotusjooned
  • Salgu tõstenurk (nurgad)
  • Lõikuse kujundlik joon
  Soovitavalt kasutab eksami sooritaja joonise tegemiseks harilikku pliiatsit ja kustukummi. Vajadusel on võimalik saada lisale ht puhtandiks. Lõikusskeem peab olema valmis enne lõikuse tegemist. Lõikuse tegemise jooksul on lubatud lõikusskeemi muuta, kuid lõikuse kontrollimise ajaks peab olema vormistatud lõplik lõikusskeem.
 5. Enne töö alustamist ja eksami ajal teevad komisjoni liikmed kliendist fotosid hindamise eesmärgil. Kutseeksami ajal tehtud fotosid kasutatkse ainult tööde hindamisel, neid ei avaldata.
 6. Töö sooritamise aeg 4,5 h*, millest lõikus 60 minutit.
 7. Eksami sooritaja kombineerib lõikuse erinevaid lõikusvorme kasutades. On lubatud ka ainult ühe vormi kasutamine, kuid see peab olema põhjendatud ja perfektne.
 8. Lõikuse kontrollimise ajal on kliendi juuksed kuivad. Oluline on, et ka pehmendatud lõikusjoon on nähtav. Peale lõikuse kontrollimist võib uuesti teha pritsiga juuksed märjaks, et teha fööniosoeng koos lõppviimistlusega. Enne lõikamist on lubatud juustesse lisada viimsitlusaineid, mis on kuumakaitsega või aktiveeruvad kuumaga. Lõppviimistluseks mõeldud aineid n lakk jms ei tohi enne kontrolli lisada.
 9. Juhul, kui hindamiskomisjon on lõikuse hindamise käigus osutanud puudustele, siis parandusi võib teha ainult lõikuses, skeemi enam muuta ei tohi. Enne kontrollimist esitab kutse taotleja hindajatele lõpliku skeemi, millele pannakse hinna eksamilehele. Hilisem muutmine võrdub võltsimisega.
  Nb! Peale seda, kui hindamiskomisjon on andnud oma hinnangu nii lõikusele kui föönisoengule võib kutse taotleja kujundada kliendi soengut sirgendustange jms kasutades, kui klient on sellega nõus ja see teeb atraktiivsemaks.
  *komisjon võib aega pikendada, kui selleks tekib põhjendatud vajadus.

Lõikus

 1. Töö käigus lühenevad modelli juuksed vähemalt 2 cm võrra.
 2. Soengu muutus lõikuse käigus on nähtav.
 3. Juuste lõikamisel on lubatud kasutada kõiki lõikustehnikaid ja kõiki professionaalseks juuksuritööks loodud töövahendeid ja viimistlusvahendeid.
 4. Lubatud on viimistlev kuivlõikus eelnevalt teostatud juukselõikusjoonte puhastamiseks.

Soeng ja viimistlus:

 1. Soengu kuivatamiseks ja viimistlemiseks tuleb kasutada käsifööni ja harja/kammi.
 2. Kõik professionaalseks viimistluseks mõeldud harjad ja kammid on lubatud.
 3. Kõik professionaalsed viimistlustooted on lubatud. Enne lõikamist on lubatud juustesse lisada viimsitlusaineid, mis on kuumakaitsega või aktiveeruvad kuumaga. Lõppviimistluseks mõeldud aineid n lakk jms ei tohi enne kontrolli lisada.
 4. Sirgendajate, rullfööni, krepptangide ja muude elektriliste töövahendite kasutamine ei ole lubatud. Eksami sooritaja peab andma juustele kuju harja(de) ja käsifööni abil. Neid soengukujundamise vahendeid võib kasutada, kui hindamiskomisjon on ära hinnanud lõikuse ja föönisoengu või on hindamiskomisjonilt saadud eriluba.
 5. Värvilised vahud ja pihustid on keelatud.

Värvitöö:

 1. Eksami sooritaja täidab ära etteantud värvi töölehe (Lisa 2)
 2. Kliendi juuksed peavad olema kogu pikkuses värviseguga kaetud*.
 3. Lubatud on kasutada erinevaid värvitehnikaid, mis mahuvad ettenähtud aega. (värvi peale kandmine 30 minutit, mõjuaeg 50 minutit, maha pesemine 10 minutit. Need on maksimaalsed ajad, mis on lubatud ).
  *Näiteks: Juurevärv + paar salku värvi elavdamiseks + läiketoon kogu juuste pikkuses; Ülepea salkude värvimine + värskendav toonimine üle pea; Moneypiece + juurevärv + ülepea toonija jne.
 4. Värvitöö valiku aluseks on see, et seda ei saa/oska klient ise kodus teha.
 5. Värvitöö ei vasta nõuetele, kui kogu pea ulatuses on kasutatud sama värviskeemi olenemata vesiniku %

Oluline:

Värvi mõjumise aega kasuta töölehtede vormistamiseks ja vajadusel lisaküsimuste küsimisteks.

Pea meeles, et esitletud värviskeemi, mis on hindamiskomisjoni poolt üle vaadatud ja mille järgi oled juba värvinud kliendi juukseid, kliendil on värv peas, muuta ei tohi. Kui hindajad soovitavad värviskeemi enne värvimist muuta, siis see punktisummat ei alanda. Punkte alandatakse, kui puudulike värviteooriateadmiste pärast on tehtud värviskeem vigane või ei vasta lõpptulemus plaanitule.

Juuksevärvi muutus peab olema rohkem kui üks aste ja mitte nüansi värskendus. See tähendab, et klient ei tohi lahkuda samasugusena nagu ta tuli või nagu ta oli kuu aega tagasi.

Kliendid ei tohi öelda ette värvikoode ega juhendada, kuidas neid peaks värvima. Kui see juhtub, siis näitab see, et kutse taotlejal pole vajalikke kompetentse.

Meestöö

 1. Eksami sooritaja viib kliendiga läbi intervjuu ja hindab tema juukseid ja peanahka (Lisa 1)
 2. Eksami sooritaja teeb lõikusskeemi planeeritavast lõikusest. Masinatööd kirjeldatakse skeemil lõiketera numbriga vastavas piirkonnas. Kui töölehel nimi ja kuupäev puudub võib hindamiskomisjon lugeda töölehe puudulikuks/mitte esitatuks. Lõikuse loomisel tuleb arvestada modelli/kliendi pea- ja näokujuga. Kui ei kasutata kindlaid lõikusvorme, tuleb seda põhjendada.
 3. Enne töö alustamist ja töö tegemise ajal teevad komisjoni liikmed kliendist fotosid. Neid tehakse hindamise eesmärgil ja ei avaldata.
 4. Enne lõplikku viimistlust toimub eksamitöö kontroll komisjoni liikmete poolt. Kui kõik hindajad on töö kontrollinud, võib eksami sooritaja teha lõpliku viimistluse.
 5. Üle pea masinalõikus ei ole lubatud.
 6. Erinevad lõikuse osad ei pea olema tingimata kokku viidud.

Lõikus:

 1. Töö käigus vähenevad modelli juuksed vähemalt 1,5 cm võrra.
 2. Soengu muutus lõikuse käigus on nähtav.
 3. Juuste lõikamisel on lubatud kasutada kõiki lõikustehnikaid ja kõiki professionaalseks juuksuritööks loodud töövahendeid ja viimistlusvahendeid.
 4. Lubatud on ka viimistlev kuivlõikus eelnevalt teostatud juukselõikusjoonte puhastamiseks.
 5. Aeg 2,3 h, lõikus 60 minutit

Soeng ja viimistlus

 1. Soengu kuivatamiseks ja viimistlemiseks tuleb kasutada käsifööni.
 2. Kõik professionaalseks viimistluseks mõeldud harjad ja kammid on lubatud.
 3. Kõik professionaalsed viimistlustooted on lubatud. Lihtsalt vaha ja laki juustele lisamine pole viimistlus ega soeng ja 5 palli skaalal ei saa seda hinnata rohkem kui ühe punktiga.
 4. Sirgendajate, rullfööni, krepptangide ja muude elektriliste soengutegemise vahendite kasutamine ei ole lubatud.
 5. Värvilised vahud ja pihustid on keelatud.

 • Hindamiskomisjonil on õigus sekkuda, kui plaanitav töö ei vasta kriteeriumitele. Arutelu ajal on hindajal lubatud anda nõu. Eksami sooritaja peab mõistma talle antud soovitusi ja oskama neid põhjendada.
 • Eksami sooritaja peab hoidma oma töökoha puhtust kogu eksami vältel. Komisjon ei tule lõikust hindama enne kui töökoht on korrastatud, juuksed kokku pühitud jne.
 • Hindamiskomisjon võib viia eksami sooritajaga läbi eraldi vestluse kui tema eksamitöö ei vasta kriteeriumitele. Selle vestluse edukas läbimine annab hindamiskomisjonile õiguse tulemust parandada.
 • Kutse andja kogub kokku kõik eksamiga seotud dokumendid iga kutse taotleja kohta ning säilitab need vastavalt ette nähtud korrale ja seadusele.
 • Hindamiskomisjon annab kutse taotlejale tagasisidet soorituse kohta peale eksamit, kuid see ei sisalda infot kutse andmise kohta. Otsus kutse andmise või mitte andmise kohta edastatakse koolile/kutse taotlejale 3-7 tööpäeva jooksul peale eksami toimumist.