Oskuste pass ja praktikabaasile esitatavad nõuded

Praktikabaasile ja õpilasele esitatavad nõuded

Lae dokument alla: docpdf

Juuksuriõpilase oskuste pass

Lae dokument alla: doc – pdf

 

Praktikabaasile ja õpilasele esitatavad nõuded

LISA

Praktikalepingule nr _____________________________________

Kuupäev: _____________________________________________

Käesolev Praktikalepingu lisa on allkirjastatud kolme praktika korraldamise ja läbiviimisega seotud osapoole poolt: praktikabaas, praktikant-õpilane ja kool.

1. NÕUDED ILUSALONGILE KVALIFITSEERUMAKS JUUKSURIÕPPE PRAKTIKABAASIKS

1.1 Salong on registreeritud Majandustegevusregistris (MTR) ning täidab kõiki EV seadusandlusest tulenevaid, ettevõtete tegutsemisel kehtivaid seaduseid ja nõudeid.

1.2 Salong kasutab töös ainult professionaalseid juuksehooldustooteid ja värve (Terviseametis registreeritud ja muud seadusest tulenevad, toodetele esitatavad nõuded täidetud).

1.3 Salongis on õpilasele tagatud vaba töökoht kogu praktika ajaks.

1.4 Õpilasele on määratud kindel juhendaja salongis.

1.5 Juhendaja tööstaaž juuksurina on vähemalt 3 aastat

1.6 Juhendaja töötab reaalselt koos õpilasega (juhendab personaalselt õpilast) minimaalselt 75% praktikaajast.

1.7 Juhendajal on õpilase koolipoolse praktikajuhendaja kontaktinfo (kontakt telefoninumber, e-post).

1.8 Salongi juhataja või praktika juhendaja tutvustab õpilasele ja instrueerib teda salongis kehtivatest sisekorrareeglitest, töötervishoiu reeglitest. Praktikabaasil on õigus praktika õpilasega lõpetada, kui õpilane eirab salongis kehtivaid reegleid või sisekorda. Salong teavitab praktika katkestamisest koolipoolset juhendajat.

1.9 Juhendaja fikseerib õpilase praktikaaja ning puudutud tunnid õpilase praktikapäevikus. Salongil on õigus nõuda puudutud praktikatundide järele tegemist.

1.10 Õpilase praktikale suunanud kool kohustub saatma 14 päeva jooksul peale praktika algust salongile küsimustiku õpilase praktika edenemise kohta. Salong kohustub küsimustikule esimesel võimalusel vastama ning teavitama kooli õpilase praktika kulgemise ja edukuse kohta.

1.11 Kool annab praktikale saadetud õpilasele kooli poolt kaasa Juuksuriõpilase oskuste passi, mis on enne praktika algust täidetud kooli poolt vajalike märkmetega. Praktika lõppedes täidab praktika juhendaja Juuksuriõpilase oskuste passi, hinnates õpilase oskuste arengut praktika käigus.

1.12 Praktika käigus teostatud tööde eest ei tasustata õpilast. Salongil on õigus tehtud tööde eest õpilasele preemiat maksta, tasudes nendelt summadelt EV seadusandlusest tulenevad maksud ja maksed.

1.13 Õpilane kohustub aktiivselt osalema praktika tööde teostamiseks vajalike klientide leidmises. Õpilase passiivse suhtumise korral klientide leidmisesse, on salongil õigus praktika katkestada, teavitades sellest ka koolipoolset juhendajat.

1.14 Praktika juhendaja osaleb õpilase praktikakaitsmisel koolis. Kool kohustub salongi teavitama õpilase praktika kaitsmise kuupäevast ja kellaajast.

2. NÕUDED ÕPILASELE KANDIDEERIMAKS SALONGI PRAKTIKALE

2.1 Õpilane esitab salongile CV ja motivatsioonikirja sooviga asuda ettevõttesse praktikale.

2.2 Õpilane esitab salongi praktikale tulles kooli poolt täidetud Juuksuriõpilase oskuste passi.

2.3 Õpilasel on olemas praktikale asumiseks vajalikud isiklikud töövahendid (käärid, kammid, harjad, föön, lõikusmasin, lõikuslina, jm töövahendid).

2.4 Õpilane on teadlik, et praktika käigus teostatud tööde eest ei tasustata teda. Salongil on õigus tehtud tööde eest õpilasele preemiat maksta, tasudes nendelt summadelt EV seadusandlusest tulenevad maksud ja maksed.

2.5 Õpilane kohustub aktiivselt osalema praktika tööde teostamiseks vajalike klientide leidmises. Õpilase passiivse suhtumise korral klientide leidmisesse on salongil õigus praktika katkestada teavitades sellest koolipoolset juhendajat.

2.6 Õpilane koostab praktika kaitsmise ajaks 10 punktist koosneva kokkuvõtte salongis läbitud praktika kohta, milles peavad olema välja toodud salongi tugevused praktikabaasina ja tähelepanekud või ettepanekud, mida salong praktikabaasina võiks edaspidi arvestada või oma tegevuses muuta.

Osapoolte allkirjad:

Kool (nimi, kontkandmed)

Praktikabaas salong (nimi, kontaktandmed)
Õpilane (nimi, kontaktandmed)

JUUKSURIÕPILASE OSKUSTE PASS

ÕPILANE, nimi, kontaktandmed
KOOL, nimi
Oskuste passi täitnud kutseõpetaja, nimi kontaktandmed
Oskuste passi täitnud praktika juhendaja, nimi, salong, kontaktandmed

Igale oskusele/tegevusele annab kutseõpetaja/kursusejuhendaja hinde enne praktikale asumist (EP) ning praktika lõppedes hindab praktika juhendaja õpilase oskuseid/tegevusi märkides vastavasse lahtrisse hinde (PP)

1. ÜLDOSKUSED
VAJAB PIDEVAT JUHENDAMIST

VAJAB JUHENDAMIST

VAJAB VÄHEST JUHENDAMIST

TÖÖTAB ISESEISVALT

1.1 Töökoha organiseerimine, puhtus ja kord

EP (näide)

 

PP (näide)

1.2 Distsipliin, kohusetunne

1.3 Kliendi vajaduste selgitamine, konsulteerimine ja teenindus

1.4 Õpilase iseseisvus, julgus võtta vastu iseseisvalt otsuseid, vastutusvõimelisus

1.5 Meeskonnatöö

2. ERIALASED OSKUSED

VAJAB PIDEVAT JUHENDAMIST
VAJAB JUHENDAMIST

VAJAB VÄHEST JUHENDAMIST

TÖÖTAB ISESEISVALT

2.1 Juuste ja peanaha hooldus (pesu/massaaž)

 

2.2 Meeste juuste, habeme ja vuntside lõikamine

2.3 Naiste juuste lõikamine

2.4 Soengukujundus

2.5 Juuste värvitöötlus

2.6 Juuste struktuuri püsimuutmine

2.7 Loomingulisus (vaba kirjeldus)
3. LISAOSKUSED, muud tähelepanekud (nt keeled, suhtlemine vms)____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

allkiri

 

 
allkiri
allkiri

 

Jaga uudist ka teistega!