Õppekorraldus

1.Üldine 

1.1 MTÜ Kutseliste Juuksurite Vabariikliku Ühenduse juurde on loodud Juuksurite Ühenduse koolituskeskus, mis lähtub oma tegevustes täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuharidus)(TÄKS) valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest. Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade 148077

1.2 Juuksurite Ühenduse Koolituskeskus korraldab koolitusi töötavatele juuksuritele, iluteenindajatele ja ilumaailmas töötavatele inimestele sh müügiesindajad, administraatorid jne. Samuti teeme eraldi koolituskava tööturult eemal olnud juuksuritele kui ka neile, kel mingil põhjusel on juuksuriõpe katkenud.

1.3 Koolitused toimuvad koolituskalendri ja selle ajakava alusel. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.4 Koolitusi viime läbi juuksuritööks sobivates õppeklassides või koolituse sisule sobivates ruumides

1.5 Võimalik töövahendite vajadus praktiliseks töödeks märgitakse ära koolituse kuulutusel/reklaamil

1.6 Koolitused toimuvad nii vaata ja õpi stiilis kui ka praktilistena.

1.7 Koolituskeskuse poolt kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele § 6.

1.8 Info koolituste kohta asub veebilehel www.juuksuriteuhendus.ee

1.9 Õppetöö toimub eesti keeles või tõlgi abil. Asjaajamiskeel Koolituskeskuses on eesti keel.

2. Koolitusele registreerumine

2.1 Välja kuulutatud koolitusele registreerutakse vastavalt koolituse kuulutusel/reklaamil olevale juhendile. Üldjuhul toimub registreerumine läbi veebivormi.

2.2 Infot koolituse kohta saab info@juuksuriteuhendus.ee   

3. Koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või ära jäämine

3.1 Kui Teil ei ole võimalik kursusel osaleda, tuleb sellest koheselt teavitada koolituse korraldajat e-posti info@juuksuriteuhendus.ee

3.2 Mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija kanda tasutud osalustasu järgmise koolituse ettemaksuks. Otsuse teeb Juuksurite Ühenduse koolituskeskus

3.3 Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

3.4 Koha koolitusel tagab broneerimine vastava keskkonna kaudu ja arve tasumine. Kui koolitatav teatab loobumisest ette vähem kui 7 päeva, tagastatakse 50% laekunud maksest. Vähem  kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

3.5 Koolituskeskusel on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata, kuni koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse edasilükkumisest või ära jätmisest e-posti teel.

4. Tasumine /õppemaks, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord/

4.1 Koolituste eest tasumine toimub ettemaksuarvete põhjal, arved vormistab ja väljastab Juuksurite Ühendus (80133459) e-posti teel. Arve tuleb tasuda vähemalt seitse päeva enne koolituse algust. Maksta on võimalik pangaülekandega vastavalt esitatud arvele, erandkorras sularahas.

4.2 Õigus tasulise kursuse tööst osa võtta on siis, kui osaleja on ettenähtud tähtajaks tasunud 100% õppemaksu.

4.3 Õppemaks ei kuulu tagastamisele koolitusele tulemata jätmisel.

5.Koolitatava õigused ja kohustused

5.1 Enne kursusele õppima asumist tutvuda kooli õppekorralduse, koolituskavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta.

5.2 Häiriv või kaasõpilasi segava käitumise ei ole lubatud.

5.3 Hoidma heaperemehelikult õppevahendeid ja koolitatavale usaldatud vara.

5.4 Koolituskeskus ei vastuta õpilaste isiklike asjade eest.

5.5 Tulenevalt autoriõiguste seadusest ei ole lubatud paljundada ja levitada koolitusel väljastatud materjale. Õppeotstarbel pildistatud ja filmitud materjale tohib kasutada ainult isiklikuks otstarbeks. Oma tehtud tööde pildistamine ja filmimine on koolitusel osalejatele lubatud.

5.6 Õpilased peavad pidama kinni ettenähtud töögraafikust.

5.7 Koolituse lõpetanu saab koolituse läbimise kohta tunnistuse.  Tunnistus  väljastatakse  juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õpilane saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

5.8 Kõik tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.